Mariusz Turowski

Dr Mariusz Turow­ski – filo­zof, publi­cy­sta, tłu­macz, zaj­mu­jący się m.in. pro­ble­mem rasi­zmu oraz libe­ra­li­zmem, adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Spo­łecz­nej i Poli­tycz­nej Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego, dyrek­tor ds. nauko­wych w Insty­tu­cie Stu­diów nad Isla­mem, redak­tor naczelny muzuł­mań­skiego cza­so­pi­sma kulturalno-społecznego „As-Salam”. Wybrane publi­ka­cje: Demo­kra­cja – kon­flikt – wyklu­cze­nie. Kry­tyczne per­spek­tywy współ­cze­snej teo­rii spo­łecz­nej i filo­zo­fii poli­tycz­nej (Wro­cław, 2008; redak­cja wspól­nie z Jaku­bem Nali­chow­skim), Libe­ra­lizm po komu­ni­ta­ry­zmie? Filo­zo­ficzne kon­cep­cje jed­nostki, wspól­noty i pań­stwa jako źródła kry­tyki spo­łecz­nej i poli­tycz­nej (w druku),Nowo­cze­sność, Europa, islam. Reli­gia a dyle­maty oby­wa­tel­stwa i wyklu­cze­nia (w druku; redak­cja wspól­nie z Seli­mem Cha­zbi­je­wi­czem i Karo­liną Skarbek).

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

No thumbnail available

Syla­busy 2011

Syla­busy kur­sów na rok 2011/2012 już do pobra­nia:

No thumbnail available

Publi­ka­cja „Nowo­cze­sność, Europa, islam. Reli­gia a dyle­maty oby­wa­tel­stwa i wykluczenia”

Praca zbio­rowa pod redak­cją Selima Cha­zbi­je­wi­cza, Mariu­sza Turow­skiego oraz Karo­liny Skar­bek. W

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szcze

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łec

Nowa islamofobia

Nowa isla­mo­fo­bia

Vin­cent Geis­ser, Nowa isla­mo­fo­bia, przeł. E. Cyl­wik, wyd. Insty­tut Wydaw­ni­czy Książka i Prasa, W

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz