Aleksandra Wilczura

Alek­san­dra Wil­czura – saidystka, histo­ryk i kul­tu­ro­znawca; absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego i Uni­wer­sy­tetu Oks­fordz­kiego; sty­pen­dystka im. Jose­pha Con­rada – Che­ve­ning Scho­lar­ship; od 2007 roku Redak­tor Naczelna cza­so­pi­sma nauko­wego „Stu­dia Bli­skow­schod­nie”; pomy­sło­daw­czyni mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji i festi­walu poświę­co­nych myśli i twór­czo­ści Edwarda W. Saida – „Saidism in the XXI Cen­tury”. Zawo­dowo zaj­muje się saidy­zmem, orien­ta­li­zmem i filo­zo­fią XX wieku.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łec

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz