Rafał Berger

Rafał Ber­ger – peda­gog, należy do Sto­wa­rzy­sze­nia Jed­no­ści Muzuł­mań­skiej w Pol­sce, dzia­łacz spo­łeczny, publi­cy­sta, autor i współ­au­tor publi­ka­cji książ­ko­wych m.in. Mistyka Azanu (2002), Prze­my­śle­nia do Koranu sury 94 – 114 (2005), Nauki Islamu szy­ic­kiego (2007) oraz ok. stu pięć­dzie­się­ciu publi­ka­cji pra­so­wych. Sekre­tarz redak­cji „Rocz­nika Muzuł­mań­skiego”, wcho­dzi w skład Rady Redak­cji mie­sięcz­nika literacko-naukowego „Świat Inf­lant”, mie­sięcz­nika lite­rac­kiego „Akant”. Jest także człon­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia Dzien­ni­ka­rzy Pol­skich i Pol­skiego Towa­rzy­stwa Orientalistycznego.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szcze

No thumbnail available

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech r

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz