Tag Archives: Andrzej Ostrowski

Andrzej Ostrowski

Dr hab. Andrzej Ostrow­ski – adiunkt w Zakła­dzie Histo­rii Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii na Wydziale Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii UMCS w Lubli­nie. Spe­cja­li­za­cja naukowa: histo­ria filo­zo­fii nowo­żyt­nej i współ­cze­snej, filo­zo­fia egzy­sten­cjalna, filo­zo­fia reli­gii, ide­ali­styczna filo­zo­fia rosyj­ska XIX i XX wieku. Autor wielu arty­ku­łów i dwóch ksią­żek: Sołow­jow. Teo­re­tyczne pod­stawy filo­zo­fii wszech­jed­no­ści, UMCS, Lublin 2007, s. 380; Bier­dia­jew. Egzy­sten­cja w per­spek­ty­wie escha­to­lo­gicz­nej, UMCS, Lublin 1999, s. 226. Publikacje, […]

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szczerba, Mariusz Turow­ski, Jacek Zie­liń­ski Wyd. Muzuł­mań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Kształ­to­wa­nia Kul­tu­ral­nego, Bia­ły­stok 2010 Współ­praca wydaw­ni­cza: Insty­tut Stu­diów nad Islamem

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech religiach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach mono­te­istycz­nych: juda­izmie, chrze­ści­jań­stwie i isla­mie” w ramach II Wro­cław­skiej Kon­wen­cji na Rzecz Dia­logu Mię­dzy­re­li­gij­nego. Wro­cław, 13 paź­dzier­nika 2010 Aula Ewan­ge­li­kal­nej Wyż­szej Szkoły Teo­lo­gicz­nej ul. św. Jadwigi 12

Leave a comment Continue Reading →