Eugeniusz Sakowicz

Prof. Euge­niusz Sako­wicz (ur. 1958 r., Grudziądz) – teolog, reli­gio­znawca, encyklopedysta-leksykograf; dok­tor nauk teo­lo­gicz­nych w zakre­sie teo­lo­gii fun­da­men­tal­nej; dok­tor habi­li­to­wany nauk teo­lo­gicz­nych w zakre­sie teo­lo­gii reli­gii, pro­fe­sor tytu­larny nauk teo­lo­gicz­nych, pro­fe­sor zwy­czajny w Uni­wer­sy­te­cie Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego (UKSW) w War­sza­wie, kie­row­nik Kate­dry Peda­go­giki Kul­tury i Edu­ka­cji Mię­dzy­kul­tu­ro­wej na Wydziale Nauk Peda­go­gicz­nych UKSW; kon­sul­tor Rady ds. Dia­logu Reli­gij­nego Kon­fe­ren­cji Epi­sko­patu Pol­ski, czło­nek Komi­tetu ds. Dia­logu z Reli­giami Nie­chrze­ści­jań­skimi tej Rady.

Spe­cja­li­zuje się w zakre­sie dia­logu mię­dzy­kul­tu­ro­wego i mię­dzy­re­li­gij­nego oraz edu­ka­cji i wycho­wa­nia w kul­tu­rach i reli­giach świata, a także w kom­pa­ra­ty­styce reli­gii; autor ponad 300 publi­ka­cji oraz ponad 1600 haseł oraz arty­ku­łów ency­klo­pe­dycz­nych w ency­klo­pe­diach i lek­sy­ko­nach Wydaw­nic­twa Nauko­wego PWN w War­sza­wie oraz w Ency­klo­pe­dii kato­lic­kiej Kato­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu Lubel­skiego Jana Pawła II, a także w innych ency­klo­pe­diach; redak­tor: „Biu­le­tynu Misjologiczno-Religioznawczego”, „Biu­le­tynu Polo­nij­nego”, „Biu­le­tynu Socjo­lo­gii Reli­gii” w „Col­lec­ta­nea The­olo­gica. Kwar­tal­nik Teo­lo­gów Pol­skich”. Wydał kil­ka­na­ście ksią­żek m.in.: 1) Książki autor­skie: Dia­log Kościoła z isla­mem według doku­men­tów sobo­ro­wych i poso­bo­ro­wych (1963−1999) (War­szawa 2000), Pryn­cy­pia dia­logu Kościoła kato­lic­kiego z reli­giami Dale­kiego Wschodu i Indii w świe­tle naucza­nia Soboru Waty­kań­skiego II oraz doku­men­tów poso­bo­ro­wych (War­szawa 2006),Roz­mowy o isla­mie i dia­logu (Lublin 2007), Reli­gio­znaw­stwo (Lublin 2009), Reli­gie ludów pier­wot­nych (Lublin 2009), Reli­gie nie­chrze­ści­jań­skie w Pol­sce (Lublin 2009); 2) Książki pod redak­cją: Reli­gie i pokój (Lublin 1994), Reli­gie o dro­gach pokoju i bez­dro­żach wojny (Lublin 1995),Islam w doku­men­tach Kościoła i naucza­niu Jana Pawła II (War­szawa 1997), Czy islam jest reli­gią ter­ro­ry­stów? (Kra­ków 2002), Jan Paweł II. Ency­klo­pe­dia dia­logu i eku­me­ni­zmu (Radom 2006). Żonaty – żona Helena (52 lata), ojciec czworga dzieci: Filip (26 lat), Krzysz­tof (25 lat), Bła­żej (24 lata), Joanna (20 lat).

kon­takt:  oraz eugeniusz.sakowicz@wp.pl

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szcze

No thumbnail available

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech r

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz