Tag Archives: Mariusz Turowski

Sylabusy 2011

Syla­busy kur­sów na rok 2011/2012 już do pobrania:

Leave a comment Continue Reading →

Mariusz Turowski

Dr Mariusz Turow­ski – filo­zof, publi­cy­sta, tłu­macz, zaj­mu­jący się m.in. pro­ble­mem rasi­zmu oraz libe­ra­li­zmem, adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Spo­łecz­nej i Poli­tycz­nej Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego, dyrek­tor ds. nauko­wych w Insty­tu­cie Stu­diów nad Isla­mem, redak­tor naczelny muzuł­mań­skiego cza­so­pi­sma kulturalno-społecznego „As-Salam”. Wybrane publi­ka­cje: Demo­kra­cja – kon­flikt – wyklu­cze­nie. Kry­tyczne per­spek­tywy współ­cze­snej teo­rii spo­łecz­nej i filo­zo­fii poli­tycz­nej (Wro­cław, 2008; redak­cja wspól­nie z Jaku­bem Nali­chow­skim), Libe­ra­lizm po komu­ni­ta­ry­zmie? Filo­zo­ficzne kon­cep­cje jed­nostki, wspól­noty i pań­stwa jako […]

Leave a comment Continue Reading →

Publikacja „Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia”

Praca zbio­rowa pod redak­cją Selima Cha­zbi­je­wi­cza, Mariu­sza Turow­skiego oraz Karo­liny Skar­bek. W skład tomu weszły 22 tek­sty autor­stwa kra­jo­wych bada­czy z kilku uczelni, repre­zen­tu­ją­cych liczne dys­cy­pliny nauk spo­łecz­nych i huma­ni­stycz­nych. Poszcze­gólne roz­działy upo­rząd­ko­wane są według nastę­pu­ją­cych czę­ści: „Islam a dyle­maty nowo­cze­sno­ści w histo­rii idei”, „Reli­gia a dys­kurs i dia­lek­tyka dialogu-wykluczenia”, „Spo­łeczne aspekty dia­logu islamu z nowo­cze­sno­ścią”, „Reli­gia a poli­tyka”, „Nowo­cze­sność a oby­wa­tel­skość i wyklu­cze­nie”, „Aneks: […]

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szczerba, Mariusz Turow­ski, Jacek Zie­liń­ski Wyd. Muzuł­mań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Kształ­to­wa­nia Kul­tu­ral­nego, Bia­ły­stok 2010 Współ­praca wydaw­ni­cza: Insty­tut Stu­diów nad Islamem

Leave a comment Continue Reading →

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demo­kra­tycz­nych 10 grud­nia 2010, Wro­cław ul. Szew­ska 36, Kate­dra Muzy­ko­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 208, godz. 10:45 – 18:00 Isla­mo­fo­bia sta­nowi nowy, wciąż nie­do­okre­ślony feno­men spo­łeczny. Feno­men, który można zaob­se­re­ować nie tylko na zacho­dzie Europy, ale także i w Pol­sce. Potwier­dzają to wyda­rze­nia z pierw­szej połowy bie­żą­cego roku, w tym mię­dzy innymi […]

Leave a comment Continue Reading →

Nowa islamofobia

Vin­cent Geis­ser, Nowa isla­mo­fo­bia, przeł. E. Cyl­wik, wyd. Insty­tut Wydaw­ni­czy Książka i Prasa, War­szawa 2009 Książka wydana przy współ­pracy Insty­tutu Stu­diów nad Isla­mem oraz Muzuł­mań­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Kształ­ce­nia i Kul­tury Posło­wie: Mariusz Turowski

Leave a comment Continue Reading →