Bartłomiej Nowotarski

Dr Bar­tło­miej Nowo­tar­ski – praw­nik kon­sty­tu­cjo­na­li­sta i poli­to­log, Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny we Wro­cła­wiu. W latach 1990 – 94 był eks­per­tem m. in. Komi­sji Kon­sty­tu­cyj­nej, Komi­sji ds. ordy­na­cji wybor­czej do Sejmu i Senatu oraz doradcą prze­wod­ni­czą­cego Oby­wa­tel­skiego Klubu Par­la­men­tar­nego prof. Bro­ni­sława Geremka. Był auto­rem i współ­au­to­rem pro­jek­tów Małej Kon­sty­tu­cji, obo­wią­zu­ją­cej ordy­na­cji wybor­czej do Sejmu i Senatu RP oraz ustawy o par­tiach poli­tycz­nych. Jest eks­per­tem Insty­tutu Spraw Publicz­nych i człon­kiem Rady Pro­gra­mo­wej Insty­tutu Stu­diów nad Isla­mem oraz Sto­wa­rzy­sze­nia Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej. Przez 12 lat był rad­nym Wro­cła­wia, a w latach 1994 – 98 wice­pre­zy­den­tem. Przed­mio­tem zawo­do­wego zain­te­re­so­wa­nia jest pro­ces demo­kra­ty­za­cji róż­nych świa­to­wych dyk­ta­tur, a w szcze­gól­no­ści moż­li­wo­ści demo­kra­ty­za­cji państw islamskich.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost znac

Wideo

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz