Spotkanie z Antonem Krotovem pt. „Praktyka wolnych podróży”

Insty­tut Stu­diów nad Islamem

oraz

Księ­gar­nia Tajne Komplety

zapra­szają na

Spo­tka­nie z Anto­nem Kro­to­vem – rosyj­skim podróżnikiem-muzułmaninem, legendą rosyj­skiego auto­stopu, twórcą Aka­de­mii Wol­nych Podróży pt.

Prak­tyka wol­nych podróży”

Anton Kro­tov – rosyj­ski podróż­nik, pisarz, autor 38 ksią­żek, m.in.: „Auto­sto­pem po Rosji”, „Auto­stop w Azji”, „Prak­tyka wol­nych podróży”, „Dom dla wszyst­kich”, „200 dni na połu­dniu”; prze­mie­rzył auto­sto­pem i na pie­chotę ponad 650 tysięcy kilo­me­trów dro­gami Rosji, Eura­zji i Afryki; pod­czas spo­tka­nia opo­wie o swo­ich podró­żach po róż­nych kra­jach, takich jak: Afga­ni­stan, Iran, Paki­stan, Mon­go­lia, Chiny, Male­zja, Indo­ne­zja, Egipt, Sudan, Etio­pia, Kenia, Tan­za­nia, Angola, Papua Nowa Gwi­nea, Indo­ne­zja, Indie, Tadży­ki­stan, Rosja, Polska …

Anton Krotov - mapa

Anton Kro­tov — mapa

Anton Kro­tov podró­żuje od 1991 roku. W 2001 roku przy­jął islam. Jest auto­rem wielu prze­wod­ni­ków i opo­wia­dań podróż­ni­czych w języku rosyj­skim. Uważa, że każdy czło­wiek może podró­żo­wać w podobny spo­sób, a świat jest przy­ja­zny i bez­pieczny, otwarty dla każ­dego, kto chce go zoba­czyć. Do tego potrzebny jest tylko wolny czas i chęci.

Pro­wa­dze­nie i tłu­ma­cze­nie: dr Mariusz Mar­szew­ski (Insty­tut Wschodni UAM w Poznaniu)

Miej­sce: Księ­gar­nia Tajne Kom­plety, ul. Przej­ście Garn­car­skie 2, Wro­cław
21 paź­dzier­nika 2011 (piątek)

Godz. 18:30

Wstęp bez­płatny

Pod­czas spo­tka­nia będzie można nabyć książki autora, a także cza­so­pi­smo „As-Salam”.

Strona Antona Kro­tova – nowo­ści i dzien­nik podróży
Strona Aka­de­mii Wol­nych Podróży

,