Tag Archives: Marcin Starnawski

Marcin Starnawski

Mar­cin Star­naw­ski – socjo­log; asy­stent w Insty­tu­cie Peda­go­giki Dol­no­ślą­skiej Szkoły Wyż­szej. Zaj­muje się m.in. pro­ble­ma­tyką uprze­dzeń i dys­kry­mi­na­cji w kon­tek­ście ide­olo­gii nie­na­wi­ści, zwłasz­cza rasi­zmu i homo­fo­bii; autor badań doty­czą­cych zmian toż­sa­mo­ści społeczno-kulturowej emi­gran­tów polsko-żydowskich po marcu 1968 roku; współ­au­tor badań poświę­co­nych ubó­stwu kobiet (2009); współ­au­tor książ­ki­Hate Crime Moni­to­ring and Vic­tim Assi­stance in Poland and Ger­many (2009). Publi­ko­wał m.in. w cza­so­pi­smach „Pat­terns of […]

Leave a comment Continue Reading →

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demo­kra­tycz­nych 10 grud­nia 2010, Wro­cław ul. Szew­ska 36, Kate­dra Muzy­ko­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 208, godz. 10:45 – 18:00 Isla­mo­fo­bia sta­nowi nowy, wciąż nie­do­okre­ślony feno­men spo­łeczny. Feno­men, który można zaob­se­re­ować nie tylko na zacho­dzie Europy, ale także i w Pol­sce. Potwier­dzają to wyda­rze­nia z pierw­szej połowy bie­żą­cego roku, w tym mię­dzy innymi […]

Leave a comment Continue Reading →