Tag Archives: Eugeniusz Sakowicz

Eugeniusz Sakowicz

Prof. Euge­niusz Sako­wicz (ur. 1958 r., Grudziądz) – teolog, reli­gio­znawca, encyklopedysta-leksykograf; dok­tor nauk teo­lo­gicz­nych w zakre­sie teo­lo­gii fun­da­men­tal­nej; dok­tor habi­li­to­wany nauk teo­lo­gicz­nych w zakre­sie teo­lo­gii reli­gii, pro­fe­sor tytu­larny nauk teo­lo­gicz­nych, pro­fe­sor zwy­czajny w Uni­wer­sy­te­cie Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego (UKSW) w War­sza­wie, kie­row­nik Kate­dry Peda­go­giki Kul­tury i Edu­ka­cji Mię­dzy­kul­tu­ro­wej na Wydziale Nauk Peda­go­gicz­nych UKSW; kon­sul­tor Rady ds. Dia­logu Reli­gij­nego Kon­fe­ren­cji Epi­sko­patu Pol­ski, czło­nek Komi­tetu ds. […]

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szczerba, Mariusz Turow­ski, Jacek Zie­liń­ski Wyd. Muzuł­mań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Kształ­to­wa­nia Kul­tu­ral­nego, Bia­ły­stok 2010 Współ­praca wydaw­ni­cza: Insty­tut Stu­diów nad Islamem

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech religiach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach mono­te­istycz­nych: juda­izmie, chrze­ści­jań­stwie i isla­mie” w ramach II Wro­cław­skiej Kon­wen­cji na Rzecz Dia­logu Mię­dzy­re­li­gij­nego. Wro­cław, 13 paź­dzier­nika 2010 Aula Ewan­ge­li­kal­nej Wyż­szej Szkoły Teo­lo­gicz­nej ul. św. Jadwigi 12

Leave a comment Continue Reading →