Tag Archives: Joel Burnell

Joel Burnell

Dr Joel Bur­nell – pocho­dzi ze stanu Ore­gon w USA. Ukoń­czył Ore­gon State Uni­ver­sity w 1977 r. uzy­sku­jąc sto­pień inży­niera che­mii (B.S.). Od 1980 mieszka w Pol­sce, dzia­łał w Ruchu Nowego Życia i współ­pra­co­wał z Ruchem Światło-Życia (Oazą). W 1992 r. ukoń­czył z wyróż­nie­niem Western Con­se­rva­tive Bap­tist Semi­nary, uzy­sku­jąc tytuł magi­stra w dzie­dzi­nie misjo­lo­gii (M.Div.), a rok póź­niej sto­pień magi­stra teo­lo­gii (Th.M.). W 1993 r. został ordynowany […]

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szczerba, Mariusz Turow­ski, Jacek Zie­liń­ski Wyd. Muzuł­mań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Kształ­to­wa­nia Kul­tu­ral­nego, Bia­ły­stok 2010 Współ­praca wydaw­ni­cza: Insty­tut Stu­diów nad Islamem

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech religiach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach mono­te­istycz­nych: juda­izmie, chrze­ści­jań­stwie i isla­mie” w ramach II Wro­cław­skiej Kon­wen­cji na Rzecz Dia­logu Mię­dzy­re­li­gij­nego. Wro­cław, 13 paź­dzier­nika 2010 Aula Ewan­ge­li­kal­nej Wyż­szej Szkoły Teo­lo­gicz­nej ul. św. Jadwigi 12

Leave a comment Continue Reading →