Samir Ismail

Dr Samir Ismail – lekarz medy­cyny, pedia­tra w jed­nym z war­szaw­skich Szpi­tali dla Dzieci. Prze­wod­ni­czący Rady Naczel­nej Ligi Muzuł­mań­skiej w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. Od 1987 r. dzia­łacz na rzecz spo­łecz­no­ści muzuł­mań­skiej w Gdań­sku. W 1989 r. był jed­nym z zało­ży­cieli i człon­ków pierw­szego Komi­tetu Związku Stu­den­tów Muzuł­mań­skich w Pol­sce, który został zare­je­stro­wany w 1991 r. jako Sto­wa­rzy­sze­nie Stu­den­tów Muzuł­mań­skich. W 1996 r. był współ­za­ło­ży­cie­lem Muzuł­mań­skiego Sto­wa­rzy­sze­nie Kształ­to­wa­nia Kul­tu­ral­nego. Tłu­ma­czył i reda­go­wał wiele ksią­żek o tema­tyce muzuł­mań­skiej, autor arty­ku­łów i wykładów.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost znac

Wideo

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz