Tag Archives: Marcin Orawski

Marcin Orawski

Ks. Mar­cin Oraw­ski – teo­log ewan­ge­licki, absol­went Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie. Stu­dia ukoń­czył w 1996 r., bro­niąc pracy magi­ster­skiej pt. „Feno­me­no­lo­gia Świę­to­ści w uję­ciu Rudolfa Otto”. Po ukoń­cze­niu stu­diów został skie­ro­wany na prak­tykę kościelną do para­fii w Sko­czo­wie, a następ­nie w Biel­sku Bia­łej. Z dniem ordy­na­cji na duchow­nego kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w RP – 1 lutego 1998 r. – został skie­ro­wany do służby wika­riac­kiej w para­fii Opatrz­no­ści Bożej we Wro­cła­wiu, gdzie […]

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech religiach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach mono­te­istycz­nych: juda­izmie, chrze­ści­jań­stwie i isla­mie” w ramach II Wro­cław­skiej Kon­wen­cji na Rzecz Dia­logu Mię­dzy­re­li­gij­nego. Wro­cław, 13 paź­dzier­nika 2010 Aula Ewan­ge­li­kal­nej Wyż­szej Szkoły Teo­lo­gicz­nej ul. św. Jadwigi 12

Leave a comment Continue Reading →