Monika Bobako

Dr Monika Bobako – absol­wen­tka filo­zofii na UAM oraz gen­der stud­ies na Uni­w­er­syte­cie Środ­kowoeu­rope­jskim w Budapesz­cie. Adi­unkt w Między­wydzi­ałowej Pra­cowni Pytań Granicznych UAM w Poz­na­niu. Intere­suje się kwes­t­i­ami rasy i rasizmu, mul­ti­kul­tur­al­izmu oraz prob­lematyką fem­i­nisty­czną, zwłaszcza w kon­tekś­cie filo­zofii poli­ty­cznej, socjologii wiedzy i prob­lemów świata postkolo­nial­nego. W ramach Pra­cowni Pytań Granicznych orga­nizuje ogól­nouni­w­er­syteckie inter­dyscy­pli­narne cykle wykład­owe (ostat­nio m.in. „Postkolo­nial­izm jako dyskurs kry­ty­czny w human­istyce”, jesień 2009; „Teolo­gie eman­cy­pa­cyjne”, jesień 2010). Autorka książki Demokracja wobec różnicy. Mul­ti­kul­tur­al­izm i fem­i­nizm w per­spek­ty­wie poli­tyki uzna­nia, Wydawnictwo Poz­nańskie, Poz­nań 2010.

kon­takt:

Pub­likacje, wys­tąpi­enia i artykuły

No posts available

Wideo

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz