Spotkanie z Profesorem Tariqiem Ramadanem – Wrocław, 14.11.2011

Instytut Studiów nad Islamem zaprasza na spotkanie z Profesorem Tariqiem Ramadanem, połączone z promocją jego pierwszej przetłumaczonej na język polski książki pt. Śladami Proroka. Życie Muhammada i jego przesłanie.

Profesor Tariq Ramadan jest jednym z najwybitniejszych współczesnych teologów muzułmańskich, filozofem i pisarzem politycznym. Jest profesorem Islamic Contemporary Studies (Oxford University), wykładowcą Wydziału Teologicznego na Oksfordzie.

Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2011 r. o godz. 16:00 w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym (al. Kasprowicza 24) we Wrocławiu.

Śladami Proroka. Lekcje z życia Muhammada

Śladami Proroka. Lekcje z życia Muhammada

Tariq Ramadan jest jed­nym z głównych współczes­nych uczonych muzuł­mańs­kich, którego idee spo­tykają się z entuz­jasty­cznym odzewem szczegól­nie wśród młodych wyz­naw­ców islamu z Europy oraz Ameryki Północ­nej. Jego pier­wsza praca adresowana do sze­rok­iego kręgu odbior­ców (poprzed­nie książki tego autora doty­czyły wąs­kich i spec­jal­isty­cznych zagad­nień prawa muzuł­mańskiego, dok­tryny religi­jnej oraz filo­zofii Wschodu i Zachodu) stanowi pasjonu­jącą bib­li­ografię Pro­roka Muham­mada, sku­pi­a­jącą się na duchowym oraz ety­cznym wymi­arze naucza­nia jed­nej z najważniejszych postaci w dzie­jach ludzkości. Książka ofer­uje świeże i przenikliwe spo­jrze­nie na życie Muham­mada, pełne trudu, wyzwań oraz niezwykłych wydarzeń. Jest ona z jed­nej strony rodza­jem intym­nego portretu osoby niezwykle skrom­nej, wrażli­wej i delikat­nej, a z drugiej – kro­niką opisu­jącą losy pełnego deter­mi­nacji i odd­a­nia sprawie przy­wódcy, założy­ciela potężnego imperium, lid­era jed­nej z najwięk­szych wspól­not, religii i cywiliza­cji.

Spotkanie z Antonem Krotovem pt. „Praktyka wolnych podróży”

Spotkanie z Antonem Krotovem pt. „Praktyka wolnych podróży”

Zapraszamy na spotkanie z Antonem Krotovem – rosyjskim podróżnikiem-muzułmaninem, legendą rosyjskiego autostopu, twórcą Akademii Wolnych Podróży, pisarzem, autorem 38 książek – pt. „Praktyka wolnych podróży”. Anton Krotov podróżuje od 1991 roku, w 2001 roku przyjął islam. Przemierzył autostopem i na piechotę ponad 650 tysięcy kilometrów drogami Rosji, Eurazji i Afryki; podczas spotkania opowie o swoich podróżach po różnych krajach, takich jak: Afganistan, Iran, Pakistan, Mongolia, Chiny, Malezja, Indonezja, Egipt, Sudan, Etiopia, Kenia, Tanzania, Angola, Papua Nowa Gwinea, Indonezja, Indie, Tadżykistan, Rosja, Polska… Uważa, że każdy człowiek może podróżować w podobny sposób, a świat jest przyjazny i bezpieczny, otwarty dla każdego, kto chce go zobaczyć. Do tego potrzebny jest tylko wolny czas i chęci.

Facebook