PUBLIKACJE

Nowa publikacja nt. ekonomii muzułmańskiej

Nowa publikacja nt. ekonomii muzułmańskiej

Publikacja „Sprawiedliwość, równość, bogactwo. Wprowadzenie do ekonomii muzułmańskiej” to praca zbiorowa stanowiąca kompilację oraz przekład najważniejszych artykułów dotyczących zagadnień ekonomicznych i problemów życia gospodarczego w ujęciu islamu. Poruszają one zagadnienia z obrębu dziedzin takich, jak historia społeczna i gospodarcza świata muzułmańskiego, teoria i filozofia ekonomii w islamie czy bankowość i finansowość muzułmańska.

Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów

Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów

Książka Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów stanowi merytoryczne wprowadzenie do studiów nad Qur’anem, jego przesłaniem oraz rolą w kształtowaniu się wspólnoty muzułmańskiej. Pomimo swojej formy – podręcznika mającego charakter wstępu do samodzielnych, pogłębionych badań – praca stanowi wnikliwą i autorytatywną analizę (autorstwa wybitnej specjalistki w tej dziedzinie) Księgi zajmującej centralne miejsce w życiu każdego wyznawcy islamu. […] Całe dzieło należy traktować przede wszystkim jako wprowadzający wykład na temat elementów doktryny islamu przedstawionej w Qur’anie wraz z refleksją na temat jej znaczenia i aktualności w kontekście historii świata muzułmańskiego. Autorka bada główne zagadnienia poruszone w Qur’anie, kształtowanie się ich wykładni na przestrzeni dziejów, przedstawia najważniejsze postaci, które przekazywały Świętą Księgę islamu kolejnym pokoleniom oraz nauczały jej. Zajmuje się jej wpływem na wszystkie główne aspekty życia muzułmanów oraz ich społeczeństw (relacje międzyludzkie, kultura popularna, prawo, sztuka, architektura, ruchy polityczne, nauka, literatura itd.).

Nowoczesność, Europa, islam

Nowoczesność, Europa, islam

Na początku sierpnia nakładem Instytutu Studiów nad Islamem ukazała się antologia pt. Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia. Jest to obszerna praca, na którą składa się kilkanaście artykułów poruszających problematykę relacji europejskiego, oświeceniowego projektu nowoczesności do wartości, na jakich opiera się islam, a szerzej – religia. Przedmiotem podejmowanych tu analiz jest m.in. związek pomiędzy sekularyzacją a postulatem różnorodności światopoglądów i postaw w sferze publicznej, w tym także tych wywodzących się z doświadczenia religijnego. Niewątpliwą zaletą tomu jest szeroki wachlarz perspektyw badawczych: od filozoficznych i teologicznych, przez politologiczne oraz socjologiczne, po te z zakresu nauk o kulturze, a także różnorodnych orientacji światopoglądowych reprezentowanych przez autorów.

Cztery sekundy raju

Cztery sekundy raju

Pojawienie się na polskim rynku wydawniczym książki „Cztery sekundy raju” jest bez wątpienia znaczącym wydarzeniem – pod wieloma względami. Stanowi ona jeden z pierwszych przejawów twórczości literackiej, intelektualnej wśród tych polskich muzułmanów, którzy nie są związani z islamem w sensie etnicznym (czyli tych określanych niezbyt czułym mianem konwertytów). Autor jest jednym z liderów wspólnoty muzułmańskiej w Polsce, aktywnym działaczem i animatorem licznych inicjatyw kulturowo-religijno-naukowych realizowanych przez polską ummę.

Śladami Proroka. Lekcje z życia Muhammada

Śladami Proroka. Lekcje z życia Muhammada

Tariq Ramadan jest jed­nym z głównych współczes­nych uczonych muzuł­mańs­kich, którego idee spo­tykają się z entuz­jasty­cznym odzewem szczegól­nie wśród młodych wyz­naw­ców islamu z Europy oraz Ameryki Północ­nej. Jego pier­wsza praca adresowana do sze­rok­iego kręgu odbior­ców (poprzed­nie książki tego autora doty­czyły wąs­kich i spec­jal­isty­cznych zagad­nień prawa muzuł­mańskiego, dok­tryny religi­jnej oraz filo­zofii Wschodu i Zachodu) stanowi pasjonu­jącą bib­li­ografię Pro­roka Muham­mada, sku­pi­a­jącą się na duchowym oraz ety­cznym wymi­arze naucza­nia jed­nej z najważniejszych postaci w dzie­jach ludzkości. Książka ofer­uje świeże i przenikliwe spo­jrze­nie na życie Muham­mada, pełne trudu, wyzwań oraz niezwykłych wydarzeń. Jest ona z jed­nej strony rodza­jem intym­nego portretu osoby niezwykle skrom­nej, wrażli­wej i delikat­nej, a z drugiej – kro­niką opisu­jącą losy pełnego deter­mi­nacji i odd­a­nia sprawie przy­wódcy, założy­ciela potężnego imperium, lid­era jed­nej z najwięk­szych wspól­not, religii i cywiliza­cji.

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Książka Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych stanowi próbę zmierzenia się z tematem trudnym, ale jednocześnie ważnym i szczególnie aktualnym w kontekście dialogu międzyreligijnego oraz wyzwań przed jakimi stoją współczesne społeczeństwa i wspólnoty religijne. Główną cechą wspólną zbioru jest „nastawienie pro-dialogowe, wyjście ku innym, inaczej wierzącym, inaczej praktykującym, inaczej przeżywającym i interpretującym”, jak ujął to w swojej recenzji prof. Selim Chazbijewicz. Autorami artykułów znajdujących się w Teologii bliźniego są teolodzy, filozofowie, socjolodzy, a także religioznawcy, co czyni tom niezwykle różnorodnym i pozwala zaprezentować wiele odmiennych perspektyw postrzegania kwestii dialogu międzyreligijnego. W publikacji znajdziemy zarówno artykuły dotyczące uniwersalnych wyzwań powstających w związku z dialogiem międzyreligijnym, jak i przedstawiające chrześcijańską, muzułmańską oraz judaistyczną perspektywę dotyczącą tej problematyki.

Nowa islamofobia

Nowa islamofobia

W Nowej islamofobii Vincent Geisser stara się opisać specyfikę i podłoże fali niechęci do islamu, jaka podniosła się na Zachodzie w ciągu minionej dekady. Od pełnych nienawiści rasowej książek Oriany Fallaci, przez rzekome „prowokacje” Michela Houellebecqa, wstępniaki w renomowanych dziennikach i tygodnikach, aż po roszczące sobie prawo do naukowości teorie „zderzenia cywilizacji” Samuela Huntingtona – wszędzie słyszymy głosy stawiające znak równości między islamem a terroryzmem, „niebezpiecznymi klasami”, obcością kulturową i bliżej niezdefiniowanym zagrożeniem dla naszej cywilizacji.

Facebook