Śladami Proroka. Lekcje z życia Muhammada

Uznany przez mag­a­zyn “Time” za jed­nego ze 100 najważniejszych “innowa­torów” bieżącego stule­cia, Tariq Ramadan jest jed­nym z głównych współczes­nych uczonych muzuł­mańs­kich, którego idee spo­tykają się z entuz­jasty­cznym odzewem szczegól­nie wśród młodych wyz­naw­ców islamu z Europy oraz Ameryki Północ­nej. Jego pier­wsza praca adresowana do sze­rok­iego kręgu odbior­ców (poprzed­nie książki tego autora doty­czyły wąs­kich i spec­jal­isty­cznych zagad­nień prawa muzuł­mańskiego, dok­tryny religi­jnej oraz filo­zofii Wschodu i Zachodu) stanowi pasjonu­jącą bib­li­ografię Pro­roka Muham­mada, sku­pi­a­jącą się na duchowym oraz ety­cznym wymi­arze naucza­nia jed­nej z najważniejszych postaci w dzie­jach ludzkości.

Książka ofer­uje świeże i przenikliwe spo­jrze­nie na życie Muham­mada, pełne trudu, wyzwań oraz niezwykłych wydarzeń. Jest ona z jed­nej strony rodza­jem intym­nego portretu osoby niezwykle skrom­nej, wrażli­wej i delikat­nej, a z drugiej – kro­niką opisu­jącą losy pełnego deter­mi­nacji i odd­a­nia sprawie przy­wódcy, założy­ciela potężnego imperium, lid­era jed­nej z najwięk­szych wspól­not, religii i cywiliza­cji. Praca stanowi jed­nocześnie anal­izę znaczenia przykładu, który niósł z sobą Pro­rok w kon­tekś­cie najbardziej palą­cych, kon­trow­er­syjnych zagad­nień dla współczes­nego świata oraz dla islamu (ubóstwo, rola kobiet, muzuł­mańskie prawo karne, wojna, rasizm, relacje międzykul­tur­owe i międzyre­ligi­jne itd.). Dobier­a­jąc fakty oraz opowieści składa­jące się na skom­p­likowany, głęboki i niezwykle bujny obraz duchowości Muham­mada autor zadaje pytanie o to, w jaki sposób jego życie wciąż pełni rolę – lub w jaki sposób może zacząć ją odgry­wać na nowo – przykładu, wzorca, inspiracji, dzięki którym muzuł­manie będą w stanie uwol­nić się od czys­tego, „szty­wnego” for­mal­izmu, w który niekiedy popadają w swo­jej wierze, na rzecz aut­en­ty­cznej duchowości oraz pełnej zaan­gażowa­nia i kreaty­wności obec­ności w życiu społecznym.

„Tariq Ramadan jest muzułmańskim Marcinem Lutrem”.

– Paul Donnelly, „The Washington Post”

„Praca Tariqa Radamana wejdzie do annałów myśli muzułmańskiej”.

– „Le Monde Diplomatique”

„Wśród postępowych głosów podejmujących wyzwania pluralizmu religijnego, niewiele brzmi wyraźniej i ma większe znaczenie niż głos Ramadana”.

– „The Boston Globe”

„Ramadan to wiodący muzułmański intelektualista w Europie”.

– Alan Wolfe, „The Chronicle of Higher Education”

„Między innymi dzięki Ramadanowi islam ma szansę stać się integralnym elementem europejskiego pejzażu religijnego”.

– „Time”

Tariq Ramadan  jest pracownikiem naukowym w St. Antony’s College w Uniwersytecie Oksfordzkim oraz w londyńskiej Fundacji Lokahi. Autor między innymi następujących książek: To Be a European Muslim, Islam, the West, and the Challenges of Modernity, Western Muslims and the Future of Islam, What I Believe oraz The Quest for Meaning.

 • Podz­iękowa­nia
 • Wstęp
 • 1. Spotkanie z sacrum
 • 2. Nar­o­dziny i nauka
 • 3. Osobowość i poszuki­wa­nia duchowe
 • 4. Objaw­ie­nie, wiedza
 • 5. Przesłanie i prze­ci­wności losu
 • 6. Opór, pokora i wygnanie
 • 7. Wyzwa­nia, wyniesie­nie, nadzieje
 • 8. Hidżra
 • 9. Medyna, życie i wojna
 • 10. Nauki i porażka
 • 11. Pod­stępy i zdrada
 • 12. Sen, pokój
 • 13. Powrót do domu
 • 14. Tam, w domu…
 • 15. Spła­cony dług
 • 16. W his­torii, na wieczność

Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem księgarni „Awerroes”

awerroes_logo

Tytuł: Śladami Proroka. Lekcje z życia Muhammada
Autor: Tariq Ramadan
Przekład: Katarzyna Gawlicz, Jakub Maciejczyk, Marcin Starnawski
Wydawca: Instytut Studiów nad Islamem
Miejsce wydania: Wrocław
Rok wydania: 2011
Ilość stron: 258
Cena: 33 zł