islam

Bibliodrama we Wrocławiu

Bibliodrama we Wrocławiu

Fundacja Dom Pokoju realizuje długofalowy projekt „Religia-Kultura-Edukacja” w partnerstwie z wrocławskimi instytucjami religijnymi, kulturalnymi oraz edukacyjnymi. Jego celem jest spojrzenie na kulturotwórczy aspekt religii i stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół pytań o wzajemne relacje pomiędzy teologią a kulturą, sztuką i społeczeństwem. W cyklu spotkań, warsztatów oraz dyskusji poruszamy tematy związane z dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym prowadzonym we Wrocławiu. W ramach projektu „Religia-Kultura-Edukacja” zapraszamy do udziału w cyklu trzech warsztatów prezentujących techniki i metody „bibliodramy”, służące refleksji międzykulturowej. Warsztaty dają możliwość spotkania się z tekstami Świętych Ksiąg chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu – Biblii, Tory i Koranu, oraz poznania ich poprzez wykorzystanie metod teatru i psychodramy, w grupowym działaniu.

Nowoczesność, Europa, islam

Nowoczesność, Europa, islam

Na początku sierpnia nakładem Instytutu Studiów nad Islamem ukazała się antologia pt. Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia. Jest to obszerna praca, na którą składa się kilkanaście artykułów poruszających problematykę relacji europejskiego, oświeceniowego projektu nowoczesności do wartości, na jakich opiera się islam, a szerzej – religia. Przedmiotem podejmowanych tu analiz jest m.in. związek pomiędzy sekularyzacją a postulatem różnorodności światopoglądów i postaw w sferze publicznej, w tym także tych wywodzących się z doświadczenia religijnego. Niewątpliwą zaletą tomu jest szeroki wachlarz perspektyw badawczych: od filozoficznych i teologicznych, przez politologiczne oraz socjologiczne, po te z zakresu nauk o kulturze, a także różnorodnych orientacji światopoglądowych reprezentowanych przez autorów.

Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Toruniu

Jednym z procesów, a jednocześnie ogromnych wyzwań, kształtujących oblicze XXI wieku jest dialog między cywilizacjami, którego nieodłącznym elementem jest dialog międzyreligijny. Zarówno przedstawiciele poszczególnych wyznań, jak i ich badacze, są zgodni w opinii, że jest on możliwy i potrzebny, ale wymaga wzajemnego poszanowania, tolerancji i zrozumienia punktu widzenia wszystkich stron biorących w nim udział. Konieczna jest akceptacja, dobra wola i autentyczna chęć dialogu opartego na wzajemnym zaufaniu i otwarciu na odmienności, poszanowaniu cudzej tożsamości i integralności. Taki cel winny mieć spotkania ludzi różnych religii, łamiące stereotypy, służące porozumieniu i zdobywaniu wiedzy o sobie nawzajem, to bowiem leży u podstaw konstruktywnego dialogu. Jedną z takich inicjatyw jest konferencja poświęcona zagadnieniom dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego organizowana już po raz trzeci na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w dn. 24-25 października 2012 r. Hasłem tegorocznego spotkania jest „Dialog chrześcijańsko–muzułmański. Teoria–praktyka–perspektywy”.

Spotkanie z Profesorem Tariqiem Ramadanem – Wrocław, 14.11.2011

Instytut Studiów nad Islamem zaprasza na spotkanie z Profesorem Tariqiem Ramadanem, połączone z promocją jego pierwszej przetłumaczonej na język polski książki pt. Śladami Proroka. Życie Muhammada i jego przesłanie.

Profesor Tariq Ramadan jest jednym z najwybitniejszych współczesnych teologów muzułmańskich, filozofem i pisarzem politycznym. Jest profesorem Islamic Contemporary Studies (Oxford University), wykładowcą Wydziału Teologicznego na Oksfordzie.

Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2011 r. o godz. 16:00 w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym (al. Kasprowicza 24) we Wrocławiu.

Facebook