Biblioteka AS-SALAM: Niekończąca się wiosna

Dnia 23 lutego 2017 r. do sprzedaży w salonach EMPIK trafi kolejna publikacja z serii „Biblioteka AS-SALAM” pt. Niekończąca się wiosna.

Książka ta to kolejny – po Czterech sekundach raju – zbiór krótkich opowiadań Tomasza Imrana Stefaniuka poruszających rozmaite kwestie związane z ludzką egzystencją, wyborami moralnymi i duchowością. Czytelnik odkryje tutaj refleksje nad współczesnością i codziennymi sytuacjami, którym towarzyszy głęboki namysł autora nad zachodzącymi przemianami społecznymi. Całość została ubrana w intrygującą formę literackiego eseju o wyraźnie filozoficzno-etycznej proweniencji. Za jeden z wiodących wątków, jakie możemy znaleźć na kartach książki, stanowiących nić łączącą poszczególne opowiadania, można uznać rozmyślania dotyczące społeczeństwa konsumpcyjnego. Autor – pochylając się nad konsekwencjami konsumpcjonizmu, między innymi takimi jak „spłaszczenie” i zrywanie więzi społecznych – dostrzega dominację materializmu nad duchowością. Nie pozostaje jednak bierny; uważny czytelnik dostrzeże szereg wątków, które pozwalają zachować nadzieję na ponowne scalenie społeczeństwa, a także na odnalezienie stałości i oparcia w czasach przesyconych niepewnością. Szczególnie w tym kontekście nie bez znaczenia pozostają odniesienia do bogatej tradycji islamu, pojmowanego również jako pewna życiowa ścieżka. Wśród inspiracji autora Niekończącej się wiosny bez wątpienia można odnaleźć twórcze czerpanie z dwóch bogatych tradycji kulturowych: Zachodu oraz świata islamu. Doświadczenie to przyczyniło się do powstania niniejszego zbioru opowiadań – inspirujących intelektualnie, bogatych w treść, pisanych lekkim piórem, o niezaprzeczalnych walorach estetyczno-literackich. Trudno o bardziej wyrazisty przykład realizacji w praktyce dialogu międzykulturowego, tak bardzo niezbędnego w dzisiejszych czasach.

Tomasz Stefaniuk (rocznik 1973) – urodził się w Lublinie, gdzie mieszka do dziś. Z wykształcenia jest filozofem, specjalizuje się w badaniach nad filozofią świata islamu. Wykładowca, pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Współzałożyciel i redaktor czasopisma „As-Salam”, a także pracownik Instytutu Studiów nad Islamem (ISNI) mającego swą siedzibę we Wrocławiu. Autor dwóch monografii oraz wielu innych publikacji naukowych, poświęconych przede wszystkim kulturze i myśli muzułmańskiej, a także historii filozofii.

 

Tytuł: Niekończąca się wiosna

Autor: Tomasz Imran Stefaniuk

Wydawca: Liga Muzułmańska w RP

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 280

ISBN 978-83-60032-10-7

Cena: 17 zł (w tym 5% VAT)

Biblioteka AS-SALAM

Biblioteka AS-SALAM to seria wydawnicza stanowiąca część działalności muzułmańskiego czasopisma społeczno-kulturalnego „As-Salam”. Celem ukazujących się w jej ramach publikacji jest prezentacja dorobku literackiego autorów muzułmańskich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł polskich, beletrystyki nawiązującej do problematyki muzułmańskiej, jak również prac eseistycznych o charakterze filozoficzno-etycznym, które za przedmiot swoich rozważań obrały tematykę związaną z islamem. Tematy poruszane na łamach serii i czasopisma odnoszą się do islamu jako religii, kultury i sposobu życia, ujętych m.in. w kontekście współczesności. Seria ta stanowi, podobnie jak czasopismo, realną alternatywę dla wszystkich zainteresowanych poznawaniem islamu w sposób wolny od przekłamań dominujących w mediach głównego nurtu oraz w Internecie.

Do tej pory w Bibliotece AS-SALAM ukazały się dwie prace Tomasza Imrana Stefaniuka pt.: Cztery sekundy raju (2012) oraz mająca właśnie premierę Niekończąca się wiosna (2017). Te dwa zbiory krótkich opowiadań stanowią swoistą kontynuację, autor porusza w nich rozmaite kwestie związane z ludzką egzystencją, wyborami moralnymi i duchowością. Czytelnik ma okazję zapoznać się z jednym z pierwszych przejawów twórczości literackiej wśród polskich muzułmanów, którzy nie są związani z islamem w sensie etnicznym.

Działalność „As-Salam” wpisuje się w nurt idei pokojowego dialogu kultur w przeciwieństwie do postawy określanej jako „zderzenie cywilizacji”, która kładzie nacisk na ich konfrontację. Skierowana jest ona zarówno do społeczności muzułmańskiej w Polsce, jako inicjatywa edukacyjna oraz platforma integracji, jak również do szerokiej rzeszy osób otwartych na poznawanie innych kultur i zainteresowanych dorobkiem intelektualnym świata muzułmańskiego.

Facebook