2011

Śladami Proroka. Lekcje z życia Muhammada

Śladami Proroka. Lekcje z życia Muhammada

Tariq Ramadan jest jed­nym z głównych współczes­nych uczonych muzuł­mańs­kich, którego idee spo­tykają się z entuz­jasty­cznym odzewem szczegól­nie wśród młodych wyz­naw­ców islamu z Europy oraz Ameryki Północ­nej. Jego pier­wsza praca adresowana do sze­rok­iego kręgu odbior­ców (poprzed­nie książki tego autora doty­czyły wąs­kich i spec­jal­isty­cznych zagad­nień prawa muzuł­mańskiego, dok­tryny religi­jnej oraz filo­zofii Wschodu i Zachodu) stanowi pasjonu­jącą bib­li­ografię Pro­roka Muham­mada, sku­pi­a­jącą się na duchowym oraz ety­cznym wymi­arze naucza­nia jed­nej z najważniejszych postaci w dzie­jach ludzkości. Książka ofer­uje świeże i przenikliwe spo­jrze­nie na życie Muham­mada, pełne trudu, wyzwań oraz niezwykłych wydarzeń. Jest ona z jed­nej strony rodza­jem intym­nego portretu osoby niezwykle skrom­nej, wrażli­wej i delikat­nej, a z drugiej – kro­niką opisu­jącą losy pełnego deter­mi­nacji i odd­a­nia sprawie przy­wódcy, założy­ciela potężnego imperium, lid­era jed­nej z najwięk­szych wspól­not, religii i cywiliza­cji.

Facebook