Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Toruniu

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO–MUZUŁMAŃSKI. TEORIA–PRAKTYKA–PERSPEKTYWY”

 objętej honorowym patronatem

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego

Prezydenta Miasta Torunia, Michała Zaleskiego

J.M. Rektora UMK, prof. dr. hab. Andrzeja Radzimińskiego

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2012 roku na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu w sali nr 307 im. prof. L. Kolankowskiego

Jednym z procesów, a jednocześnie ogromnych wyzwań, kształtujących oblicze XXI wieku jest dialog między cywilizacjami, którego nieodłącznym elementem jest dialog międzyreligijny. Zarówno przedstawiciele poszczególnych wyznań, jak i ich badacze, są zgodni w opinii, że jest on możliwy i potrzebny, ale wymaga wzajemnego poszanowania, tolerancji i zrozumienia punktu widzenia wszystkich stron biorących w nim udział. Utrudniają go zakorzenione w świadomości wyznawców różnych religii stereotypy dotyczące wzajemnego postrzegania się, które narosły przez lata, a które wciąż wywołują negatywne emocje i stanowią przeszkodę w rewizji poglądów na temat drugiej strony, dodatkowo potęgowane są oskarżeniami o wzajemne krzywdy. Konieczna jest więc akceptacja, dobra wola i autentyczna chęć dialogu opartego na wzajemnym zaufaniu i otwarciu na odmienności, poszanowaniu cudzej tożsamości i integralności.

Taki cel winny mieć spotkania ludzi różnych religii, łamiące stereotypy, służące porozumieniu i zdobywaniu wiedzy o sobie nawzajem, to bowiem leży u podstaw konstruktywnego dialogu. Z chrześcijańskiego punktu widzenia dialog ten nabiera szczególnego znaczenia tu i teraz, kiedy Kościoły naszego kontynentu stają w obliczu rosnącej obecności muzułmanów, która zmienia sytuację historyczną, kulturową i religijną Europy, zdominowaną jeszcze do niedawna przez chrześcijaństwo. Stąd potrzeba podjęcia działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, i społecznym i naukowym, promujących dialog między cywilizacjami i religiami oraz współpracę międzynarodową opartą na tolerancji i uznaniu wkładu różnych kultur i religii w rozwój ludzkości, prowadzących do wzajemnego poznania chrześcijaństwa i islamu oraz przezwyciężenia stereotypów wynikających z wzajemnej nieznajomości.

Jedną z takich inicjatyw jest konferencja poświęcona zagadnieniom dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego organizowana już po raz trzeci na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a hasłem tegorocznego spotkania jest „Dialog chrześcijańsko–muzułmański. Teoria–praktyka–perspektywy”. Celem konferencji jest propagowanie idei dialogu międzyreligijnego, przedstawienie genezy i historii dialogu pomiędzy chrześcijaństwem i islamem, analiza zasad konstruktywnego dialogu pomiędzy tymi wyznaniami, omówienie zagrożeń i wyzwań, jakie stoją przed owym dialogiem u progu XXI wieku. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a do udziału w niej organizatorzy zaproszą orientalistów, filologów, kulturoznawców, religioznawców, etnologów, socjologów, politologów, historyków i reprezentantów innych dyscyplin naukowych, w tym wybitnych przedstawicieli polskiej sceny naukowej i znawców problematyki dialogu chrześcijańsko–muzułmańskiego.

Na adres: magdalewicka@umk.pl prosimy przesłać:

  • potwierdzenie udziału w konferencji (z uwzględnieniem następujących danych: imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliacja, tytuł referatu) do 30 kwietnia 2012 roku,
  • abstrakt referatu (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami) wraz z biogramem (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami), w języku polskim, do 30 czerwca 2012 roku,
  • abstrakt referatu (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami) wraz z biogramem (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami), w języku angielskim, do 1 września 2012 roku.

Referaty nie powinny przekraczać 20 minut (+ 5–10 minut na dyskusję).

Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany po upływie terminu zgłoszeń.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, zapewniają natomiast wszystkim referentom zakwaterowanie (23–25.10.2011) w Hotelu „Gotyk” ul. Piekary 20, poczęstunek w czasie przerw obiadowych i kawowych, a także zapraszają na uroczystą kolację pierwszego dnia konferencji i zwiedzanie z przewodnikiem toruńskiej starówki wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wzorem lat ubiegłych przewidujemy opublikowanie tekstów w monograficznej pracy zbiorowej (seria monograficzna „Dialog chrześcijańsko–muzułmański”, tom 3) nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK.