Nowa publikacja nt. ekonomii muzułmańskiej

Publikacja Sprawiedliwość, równość, bogactwo. Wprowadzenie do ekonomii muzułmańskiej pod redakcją naukową Alego Abi Issy, Łukasza Pałki i Mariusza Turowskiego to praca zbiorowa stanowiąca kompilację oraz przekład najważniejszych artykułów dotyczących zagadnień ekonomicznych i problemów życia gospodarczego w ujęciu islamu. Znajdziemy w niej teksty autorstwa uczonych muzułmańskich oraz ekspertów świata zachodniego w tej dziedzinie (między innymi: Masudula Alama Choudhury’ego, Seyyeda Vali Rezy Nasra, Mahmooda Ibrahima, Ahmeda A.F. el-Ashkera i Rodney’a Wilsona, Johna M. Hobsona, K. N. Chaudhuriego czy Umera Chapry). Poruszają one zagadnienia z obrębu dziedzin takich, jak historia społeczna i gospodarcza świata muzułmańskiego, teoria i filozofia ekonomii w islamie czy bankowość i finansowość muzułmańska.

Praca ma charakter ogólnego wprowadzenia i zarysu problematyki związanej z szeroko rozumianą ekonomią muzułmańską, zarówno w ramach refleksji natury teologicznej, filozoficznej i etycznej (część pierwsza), ujęcia przez pryzmat historii społecznej oraz gospodarczej świata i cywilizacji islamu (część druga), jak i od strony bankowości czy „finansowości” oraz w odniesieniu do polityki społecznej i ekonomicznej współczesnych państw (część trzecia). Na początku oraz na końcu tomu redakcja zamieściła dodatkowe „elementy orientujące”, swoiste kompasy wiedzy: dwa rozbudowane wprowadzenia do problematyki od strony doktryny islamu oraz słownik pojęć.

„Nowe uwarunkowania polityczne i ekonomiczne przyczyniły się do szeregu zmian w procesie rozwoju i standardach funkcjonowania poszczególnych gospodarek. I chociaż literatura dotycząca problemów ekonomii muzułmańskiej ukazuje się na międzynarodowym rynku wydawniczym od wielu lat i jest bogata, to jednak zauważa się brak kompleksowych analiz i opracowań ukazujących te zagadnienia w języku polskim. W tym sensie przygotowana publikacja wypełnia lukę w badanym obszarze wiedzy. [Ma ona] charakter kompetentnej analizy ekonomicznej w świetle teorii ekonomii i pokrewnych jej dyscyplin naukowych. I chociaż teksty w niej zawarte zostały przygotowane przez różnych autorów, to jednak […] jest spójnym kompendium wiedzy ukazującym czytelnikowi fundamentalne zagadnienia ekonomii muzułmańskiej właściwie osadzone w realiach kulturowych tego świata. Recenzowana publikacja ma także pewne walory utylitarne. Może być wykorzystana zarówno przez analityków zajmujących się badaniem potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z procesem nawiązywania stosunków ekonomicznych i politycznych przez Polskę z krajami muzułmańskimi, jak również w procesie dydaktycznym realizowanym na poziomie uniwersyteckim. W tym sensie, można także uznać, że stanowi pewien wkład do przygotowania decyzji ekonomicznych w kluczowych kwestiach współczesnej gospodarki narodowej i regionalnej, a przede wszystkim w zakresie tworzenia i doskonalenia systemów zarządzania na poziomie makroekonomicznym”.

prof. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

„Wiedza o islamie w Polsce jest niezbyt głęboka. Większość powstałych u nas publikacji to dzieła powierzchowne, a do tego często wręcz wrogie islamowi, bezkrytycznie ferujące niczym niepoparte wyroki i upowszechniające błędne, nieprawdziwe opinie. Szczególnie przykre dla specjalistów są coraz częściej pojawiające się stereotypowe sądy i ogólniki, wśród których króluje radość z naigrawania się. Takie podejście znaleźć można zarówno w ogólnych opracowaniach, jak i często w szczegółowych pracach. Mało znane i nieczęsto opisywane są problemy dotyczące muzułmańskiego podejścia do gospodarki. Uważa się powszechnie, że islam w sprawach gospodarczych nie ma nic do powiedzenia, a jeśli już, to co najwyżej sięga do średniowiecznych pojęć, które próbuje przeszczepić do współczesnego świata. Warto więc coś zrobić, zanim hordy niewiele znających się na rzeczy fachowców-krytyków rzucą się i na tę problematykę. Tematyka artykułów [niniejszej publikacji] obraca się zarówno wokół zagadnień związanych z klasycznym islamem oraz funkcjonowaniem gospodarki w tamtym czasie, jak i współcześnie. To w klasycznym islamie zasady te znalazły zastosowanie i przyczyniły się do powstania wielu interesujących rozwiązań gospodarczych oraz finansowych. Kiedy więc zapomniano o nich, odradzająca się ekonomia muzułmańska musiała pokonywać bariery, których niegdyś nie było. Odpowiedź na pytanie, czy to się udaje i w jakim stopniu, Czytelnik znajdzie w pracy. Cennym uzupełnieniem książki jest zamieszczony na końcu […] słownik terminologii. Zawarto w nim krótkie definicje używanych w tekście pojęć. Książka Sprawiedliwość, równość, bogactwo. Wprowadzenie do ekonomii muzułmańskiej jest ważnym wkładem do poznania jednego z najciekawszych zjawisk współczesnego świata – ekonomii muzułmańskiej”.

prof. Janusz Danecki, Uniwersytet Warszawski


Zasady transkrypcji XI

WSTĘP: Mariusz Turowski
Między wolnością jednostek a sprawiedliwością społeczną. Gospodarka i myśl ekonomiczna w islamie – wprowadzenie 1

WPROWADZENIE 1: Imad El Kanj
Islam a ekonomia: doktryna, normy, zarys problematyki, instytucje 7

WPROWADZENIE 2: Ahmed A.F. el-Ashker, Rodney Wilson
Myśl ekonomiczna w Qurʼanie i Sunnie. Podstawy teoretyczne 27

Część I. Podstawy etyczne i teologiczne

ROZDZIAŁ I: Masudul Alam Choudhury
Zasady ekonomii muzułmańskiej 71

ROZDZIAŁ II: Masudul Alam Choudhury
W stronę przyszłości – o stanie ekonomii, finansowości i bankowości w islamie 83

ROZDZIAŁ III: Seyyed Vali Reza Nasr
Ekonomia muzułmańska – nowe perspektywy 95

ROZDZIAŁ IV: Ahmed A.F. el-Ashker, Rodney Wilson
Ewolucja muzułmańskiej doktryny ekonomicznej. Trzy projekty historyczne i współczesne 109

Część II. Islam a ekonomia w historii społecznej i gospodarczej

ROZDZIAŁ V: Mahmood Ibrahim
Warunki społeczne i gospodarcze w Mekce przed narodzinami islamu 155

ROZDZIAŁ VI: Subhi Y. Labib
Kapitalizm w średniowiecznym islamie 171

ROZDZIAŁ VII: K. N. Chaudhuri
Narodziny islamu i struktura handlu w dawnej Azji 185

ROZDZIAŁ VIII: John M. Hobson
Islamscy i afrykańscy pionierzy. Tworzenie Mostu Świata i gospodarki globalnej w afroazjatyckiej epoce odkryć w latach 500–1500 209

Cześć III. Wyzwania i elementy analizy systematycznej (pieniądz, gospodarka i rozwój ekonomiczny w koncepcji M. Umera Chapry)

ROZDZIAŁ IX: M. Umer Chapra
Globalne wyzwania gospodarcze a islam 229

ROZDZIAŁ X: M. Umer Chapra
Innowacja i autentyczność w muzułmańskim systemie finansowym 249

ROZDZIAŁ XI: M. Umer Chapra
Przeciwko odsetkom. Argumentacja nie do odparcia? 273

SŁOWNIK 289
BIBLIOGRAFIA 303
STRESZCZENIA ROZDZIAŁÓW/SUMMARIES 329
BIOGRAMY 341
ŹRÓDŁA 345

Tytuł: Sprawiedliwość, równość, bogactwo. Wprowadzenie do ekonomii muzułmańskiej
Redakcja naukowa: Ali Abi Issa, Łukasz Pałka, Mariusz Turowski
Wydawca: Instytut Studiów nad Islamem
Miejsce wydania: Wrocław
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 360
Cena: 45 zł

Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem księgarni „Awerroes”:

awerroes_logo

Poniżej zamieszczamy szczegółowy spis treści oraz Wstęp do książki autorstwa jednego z redaktorów naukowych publikacji dr hab. Mariusza Turowskiego:

Facebook