Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów

Książka Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów stanowi merytoryczne wprowadzenie do studiów nad Qur’anem, jego przesłaniem oraz rolą w kształtowaniu się wspólnoty muzułmańskiej. Pomimo swojej formy – podręcznika mającego charakter wstępu do samodzielnych, pogłębionych badań – praca stanowi wnikliwą i autorytatywną analizę (autorstwa wybitnej specjalistki w tej dziedzinie) Księgi zajmującej centralne miejsce w życiu każdego wyznawcy islamu.

Pierwsze wydanie tej pracy zostało wysoko ocenione za wrażliwość, sprawny warsztat oraz umiejętnie zrównoważony obraz stanu badań nad Qur’anem i islamem. Uzupełniona edycja oferuje między innymi nowe podrozdziały oraz rozszerzone wywody na temat miejsca Świętej Księgi w estetyce muzułmańskiej, w życiu codziennym muzułmanów oraz w etyce, prawodawstwie i prawoznawstwie.

Całe dzieło należy traktować przede wszystkim jako wprowadzający wykład na temat elementów doktryny islamu przedstawionej w Qur’anie wraz z refleksją na temat jej znaczenia i aktualności w kontekście historii świata muzułmańskiego. Autorka bada główne zagadnienia poruszone w Qur’anie, kształtowanie się ich wykładni na przestrzeni dziejów, przedstawia najważniejsze postaci, które przekazywały Świętą Księgę islamu kolejnym pokoleniom oraz nauczały jej. Zajmuje się jej wpływem na wszystkie główne aspekty życia muzułmanów oraz ich społeczeństw (relacje międzyludzkie, kultura popularna, prawo, sztuka, architektura, ruchy polityczne, nauka, literatura itd.).

Książka Ingrid Mattson umożliwia czytelnikom lepsze zrozumienie Qur’anu, będąc jednocześnie pasjonującym namysłem nad pytaniem: „Co to znaczy być muzułmaninem (muzułmanką)?”.

„Książka Ingrid Mattson stanowi świeże, wnikliwe i mądre spojrzenie na Qur’an. To praca bogata pod względem intelektualnym, pełna historycznych detali, charakteryzująca się kulturową głębią i nasycona osobistym sensem. Będzie lekturą prawdziwie oświecającą i angażującą zarówno dla czytelników nieobeznanych z Księgą, jak dla tych, którzy już zdążyli ją poznać. Książkę Ingrid Mattson polecam jako znakomitą towarzyszkę studiów nad islamem i samym Qur’anem”.

– Marcia Hermasen, Loyola Uniwersity Chicago

Dzięki elokwentnemu, przypominającemu zen stylowi pisania, dr Ingrid Mattson bez trudu udaje się zabrać czytelników w podróż, która pozwala im odkryć Świętą Księgę islamu. Jej praca stanowi znakomite wprowadzenie do islamu zarówno dla studentów, jak i dla czytelników spoza kręgu akademickiego. Autorka porusza kwestię oddziaływania Qur’anu na jednostki oraz na społeczeństwo i kulturę, pokazując równocześnie proces formowania się Księgi w perspektywie historycznej”.

– Khaled Keshk, DePaul University

„W drugim wydaniu Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów profesor Ingrid Mattson udało się osiągnąć rzadkie połączenie naukowego nowatorstwa i islamskiej pobożności. Podążając za przewodnictwem Świętej Księgi, dr Mattson uprzejmie zaznajamia czytelnika ze wszystkimi aspektami islamu od jego początków, aż po dzień dzisiejszy. Ta cenna książka – napisana przez jedną z czołowych osobistości północnoamerykańskiego islamu – powinna stać się lekturą obowiązkową dla muzułmanów, chrześcijan, Żydów i wszystkich tych, którzy chcieliby zrozumieć Qur’an i jego wyznawców. Do czytania na uniwersytetach, w kościołach, synagogach, meczetach i na spotkaniach kółek czytelniczych”.

– rabin Burton L. Visotzky, Jewish Theological Seminary

Ingrid MattsonIngrid Mattson jest kierownikiem katedry Studiów Muzułmańskich (London and Windsor Community Chair of Islamic Studies) w Huron University College (University of Western Ontario). Opublikowała wiele artykułów na temat islamu w najbardziej prestiżowych czasopismach akademickich. Jest pomysłodawczynią i organizatorką licznych inicjatyw w dziedzinie religii muzułmańskiej oraz dialogu międzyreligijnego. Podróżuje i wykłada w wielu miejscach na całym świecie. W latach 2006–2010 pełniła funkcję przewodniczącej Muzułmańskiego Stowarzyszenia Ameryki Północnej (Islamic Society of North America, ISNA).

Przedmowa i podziękowania do wydania drugiego

Przedmowa do wydania pierwszego

1. Bóg mówi do ludzkości

Bóg słyszy i odpowiada

Określić Qur’an

Starożytne początki sanktuarium w Mekce

Kontekst arabski

Język arabski

Dżahilijja: czas bezprawia i nikczemności

Pierwsze lata życia Muhammada

Muhammad jako Boży Wysłannik

2. Prorok głosi przesłanie

Qur’an w ujęciu historycznym

Nośnik i przesłanie

Bóg jest jeden

Wybory moralne a ich ostateczne konsekwencje

Sługi Boga

Prześladowanie wierzących w przeszłości i teraźniejszości

Ustanowienie funkcjonalnego państwa i sprawiedliwego porządku politycznego

Budowanie wspólnoty

Zamknięcie bram do niebios

3. Głos i pióro

Święty rodowód

Recytacja i pismo

Prorok i pierwsza kompilacja Qur’anu

Pierwsze pokolenia: regionalne szkoły recytacji i opracowanie mushaf

Standaryzacja programu nauczania

Recytacja Qur’anu i życie obrzędowe

Zerwana tradycja

Wartość pamięci

Przekaz Qur’anu w czasach nowożytnych

Zakończenie

4. Błogosławione słowa. Qurʼan i kultura

Qurʼan jako Słowo Boże

Qurʼan i święta architektura

Wywyższenie Qurʼanu

Język, nazwy własne i utarte wyrażenia

Czystość rytualna i rytuały oczyszczające

Śmierć, żałoba i życie pozagrobowe

5. Co Bóg naprawdę chciał nam przekazać? Interpretując Qurʼan

Egzegeza przed hermeneutyką

Problemy natury epistemologicznej

Intertekstualność: Israʼilijjat

Przyczyny Objawienia

Zrozumienie języka Qurʼanu

Między Sunną a Qurʼanem

Wyprowadzanie norm prawnych z Qurʼanu

Konsensus i pluralizm w argumentacji prawniczej

Nowoczesność: czynienie słów „rozsądnymi”

Wybrane kwestie sporne

Dziedziczenie

Bicie żon

Zakończenie

6. Zakończenie

Nasłuchiwanie Boga

Słownik

Bibliografia

Indeks cytatów i odwołań do Qurʼanu

Indeks

Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem księgarni „Awerroes”

awerroes_logo

Tytuł: Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów
Autor: Ingrid Mattson
Przekład: Katarzyna Makaruk, Mariusz Turowski
Wydawca: Instytut Studiów nad Islamem
Miejsce wydania: Wrocław
Rok wydania: 2013
Ilość stron: 294
Cena: 34 zł