O nas

Insty­tut Studiów nad Islamem pełni rolę forum „badaw­czo– komu­nika­cyjnego”, którego nadrzęd­nym przesłaniem jest tworze­nie per­spek­tyw dla prowadzenia poszuki­wań naukowych oraz dia­logu rozu­mi­anego jako:

 • wymi­ana idei,
 • komu­nikacja i wza­jemne poz­nawanie się przez poszczegól­nych partnerów,
 • współdzi­ałanie w życiu codziennym,
 • wspólne usiłowa­nia w real­iza­cji konkret­nych przed­sięwz­ięć mają­cych na celu rozwój włas­nych społeczeństw,
 • spotka­nia uczonych, lid­erów i przed­staw­icieli świata kultury,
 • przenosze­nie wyników debat wśród członków elit na poziom lokalnych doświad­czeń reprezen­towanych przez nich, kul­tur i społeczności.

Tylko w takich warunk­ach można mówić o możli­wości porozu­miewa­nia się, uznawa­nia i sza­cunku, przy jed­noczes­nym zachowa­niu odmi­en­ności, nieza­leżności i inte­gral­ności uczest­ników tego rodzaju „przekazu międzykul­tur­owego”, wyz­nacza­jącego dzieje rodzaju ludzkiego od najw­cześniejszych czasów.

Insty­tut Studiów nad Islamem pow­stał z przeko­na­nia, że w Polsce brakuje insty­tucji badaw­czej zdol­nej w sum­i­enny, bezstronny i pogłębiony sposób real­i­zować zadanie naby­wa­nia, rozwi­ja­nia i propagowa­nia wiedzy na temat świata muzuł­mańskiego – jego dziejów, dokonań i prob­lemów. Jeszcze więk­sze wyzwanie stanowi umożli­wie­nie zrozu­mienia społeczeństwu pol­skiemu religii i nauki islamu jako jed­nej z najważniejszych trady­cji duchowych i intelek­tu­al­nych ludzkości.

W naszym kraju nie funkcjonuje prak­ty­cznie ani jeden ośrodek naukowy, który byłby w stanie wypeł­niać to zadanie. Jed­nocześnie z powodu ros­nącego zain­tere­sowa­nia tem­atyką muzuł­mańską i jej atrak­cyjności pod wzglę­dem medi­al­nym (gwaran­towanej dzięki roz­wo­jowi paradyg­matu „zderzeń cywiliza­cji”, często wyko­rzysty­wanego przez komen­ta­torów i anal­i­tyków życia poli­ty­cznego i społecznego) ist­niejące placówki naukowe (zaj­mu­jące się językiem, lit­er­aturą oraz wybranymi aspek­tami kul­tury niek­tórych kra­jów muzuł­mańs­kich) – dostar­czają niepełnych eksper­tyz, opinii i opisów świata muzuł­mańskiego na potrzeby zarówno „kon­sumen­tów infor­ma­cji” doty­czą­cych bieżą­cych wydarzeni­ach na are­nie między­nar­o­dowej, jak i środowisk opin­iotwór­czych w naszym kraju (dzi­en­nikarze, pub­l­i­cyści, poli­tycy, naukowcy z innych dziedzin). Należy się spodziewać, że w najbliższej przyszłości będzie pow­stawało coraz więcej inic­jatyw pode­j­mowanych przez ros­nące grono pol­s­kich adep­tów „nauk o Wschodzie” – ściśle współpracu­ją­cych z tego typu insty­tuc­jami w kra­jach zachod­nich – nastaw­ionych na opra­cowywanie pro­jek­tów naukowych, badaw­czych i pub­lika­cyjnych doty­czą­cych sze­roko rozu­mi­anej prob­lematyki islamskiej.

Jed­nym z najważniejszych atutów dzi­ałal­ności Insty­tutu Studiów nad Islamem – insty­tucji naukowej powołanej między innymi przez muzuł­manów żyją­cych w Polsce – jest zaj­mowanie się relac­jami między Pol­ską a kra­jami muzuł­mańskimi, zarówno w uję­ciu his­to­rycznym, jak i w ich obec­nym kształcie.

Cele Insty­tutu:

 • upowszech­ni­anie wiedzy o islamie, kul­turze (kul­tur­ach) świata muzuł­mańskiego i his­torii muzuł­manów, oraz o sto­sunkach Pol­ski ze światem islamu,
 • dia­log z chrześ­ci­jańst­wem i innymi religiami,
 • propagowanie zna­jo­mości oraz wiedzy na temat języka arabskiego,
 • budowanie „pomostów porozu­mienia” między przed­staw­icielami elit odmi­en­nych trady­cji kul­tur­owych, religi­jnych i światopoglądowych,
 • koor­dynowanie przed­sięwz­ięć służą­cych lep­szemu wza­jem­nemu poz­na­niu się Polaków i żyją­cych w Polsce muzułmanów,
 • naw­iązy­wanie i wspieranie kon­tak­tów naukowych, jak też tworze­nie pro­gramów współpracy między wyższymi uczel­ni­ami w Polsce i w państ­wach muzuł­mańs­kich oraz w kra­jach UE.

Prob­lematyka badawcza:

 • szari’a i nauki muzułmańskie,
 • his­to­ria islamu i jego cywilizacji,
 • nar­ody i społeczności muzułmańskie,
 • geografia i demografia islamu,
 • dzi­ałal­ność misyjna muzułmanów,
 • życie religi­jne i społeczne muzuł­manów żyją­cych w państ­wach nie muzułmańskich,
 • sto­sunki islamu z chrześcijaństwem,
 • sto­sunki islamu z judaizmem,
 • islam a inne religie i trady­cje duchowości na świecie,
 • muzuł­manie wśród społeczeństw Europy,
 • islam w świecie,
 • muzuł­mańska myśl poli­ty­czna, społeczna i ekonomiczna,
 • Pol­ska a świat muzułmański,
 • his­to­ria i struk­tura sto­sunków Pol­ski z kra­jami muzułmańskimi,
 • his­to­ria lit­er­atury pol­skiej w per­spek­ty­wie kon­tak­tów kul­tur­owych z islamem,
 • ori­en­talne i muzuł­mańskie wpływy w sztuce i architek­turze Polski.

Dzi­ałal­ność Instytutu:

 • Orga­ni­za­cja cyk­licznych kon­fer­encji naukowych (przy­na­jm­niej raz do roku).
 • Orga­ni­za­cja pan­eli dyskusyjnych omaw­ia­ją­cych aktu­alne wydarzenia w państ­wach muzułmańskich.
 • Ogłaszanie konkursów z różnych dyscy­plin badaw­czych kierowanych do naukow­ców w Polsce.
 • Tłu­macze­nie na język pol­ski pub­likacji na temat islamu.
 • Wydawanie cza­sopisma naukowego.
 • Przy­go­towywanie opinii i komen­tarzy doty­czą­cych sytu­acji religi­jnej, społecznej, gospo­dar­czej i kul­tur­al­nej w państ­wach muzułmańskich.
 • Mon­i­torowanie sytu­acji społecznej, gospo­dar­czej, poli­ty­cznej, kul­tur­owej i innych w państ­wach islamskich.

Odbiorcy dzi­ałal­ności Instytutu:

 • Społeczeństwo pol­skie zain­tere­sowane wiedzą o islamie, wydarzeni­ach w świecie muzuł­mańskim oraz muzuł­mańskiej trady­cji intelek­tu­al­nej (myśl naukowa, społeczna, gospo­dar­cza i polityczna).
 • Wspól­nota muzuł­mańska w Polsce.
 • Pol­skie insty­tucje uczest­niczące w dia­logu między reli­giami, kul­tur­ami i społeczeństwami.
 • Organy i przed­staw­iciele władzy samorzą­dowej oraz środ­ków masowego przekazu zain­tere­sowane rapor­tami badaw­czymi i eksper­tyzami doty­czą­cymi prob­lemów świata muzułmańskiego.

Struk­tura orga­ni­za­cyjna ISNI

 

No comments yet.

Dodaj komentarz