Nowoczesność, Europa, islam

W skład tomu weszło 16 tek­stów autorstwa kra­jowych badaczy z kilku uczelni, reprezen­tu­ją­cych liczne dyscy­pliny nauk społecznych i human­isty­cznych. Poszczególne rozdzi­ały uporząd­kowane są według następu­ją­cych części: „Islam a dylematy nowoczes­ności w his­torii idei”, „Reli­gia a dyskurs i dialek­tyka dialogu-wykluczenia”, „Społeczne aspekty dia­logu islamu z nowoczes­noś­cią”, „Reli­gia a poli­tyka”. Uzu­pełnie­niem jest Aneks „Poza Europę, poza wyk­luczenia? Islam a współczesna his­to­ria Afroamerykanów w USA”.

Leave a comment Continue Reading →

Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Toruniu

Już po raz trzeci na Uni­w­er­syte­cie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dni­ach 24–25 października 2012 roku, odbędzie się kon­fer­encja poświę­cona zagad­nieniom dia­logu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Hasłem tegorocznego spotka­nia jest „Dia­log chrześcijańsko–muzułmański. Teoria–praktyka–perspektywy”.

Leave a comment Continue Reading →

Islam a tożsamość Ujgurów — Mettursun Beydulla

Ujgurowie to rdzenni mieszkańcy Ujgurskiego Regionu Auto­nom­icznego Xin­jiang (tzw. Wschodni Turki­es­tan), będącego częś­cią Chińskiej Repub­liki Ludowej. Więk­szość świa­towej pop­u­lacji Ujgurów, tureck­o­języ­cznych sun­nic­kich muzuł­manów, należą­cych do hanafick­iej szkoły islamu, żyje w Xin­jiang. Tysią­cletni byt islamu w Xin­jiang sprawił, iż stał się on inte­gralną częś­cią tożsamości Ujgurów. Być Ujgurem to być muzuł­ma­ninem. Więk­szość Ujgurów określa siebie jako […]

Leave a comment Continue Reading →

Cztery sekundy raju

Bib­lioteka AS-SALAM Mamy przy­jem­ność zaprezen­tować Państwu pier­wszą książkę z nowej serii „Bib­lioteka AS-SALAM”, która podob­nie jak cza­sopismo będzie dostępna w wybranych salonach EMPIK na tere­nie kraju. Tomasz Imran Ste­fa­niuk, Cztery sekundy raju O książce: Książka stanowi zbiór reflek­sji będą­cych swoistym dialo­giem między wielkimi trady­c­jami kul­tur­owymi: islamem oraz coraz bardziej niepewnym samego siebie, „rozch­wianym” pod wieloma względami […]

Leave a comment Continue Reading →

Plan wydawniczy 2012–2013

Leave a comment Continue Reading →

Pobieranie i drukowanie artykułów ze strony ISNI

Udostęp­ni­amy Państwu na naszej stronie możli­wość przeglą­da­nia artykułów również za pomocą narzędzia do gen­erowa­nia plików PDF, dzięki któremu otrzy­mu­jemy doku­ment w formie artykułu pra­sowego. Aby sko­rzys­tać z tej możli­wości wystar­czy kliknąć na akty­wny odnośnik “wydruk pdf” zna­j­du­jący się pod każdym z artykułów, a następ­nie wybrać opcję “down­load”. Narzędzie to daje również możli­wość zapisa­nia doku­mentu w […]

Leave a comment Continue Reading →

Academic Forum for Peace, 15.11.2011, dzień 2 [zdjęcia]

Leave a comment Continue Reading →

Spotkanie z Profesorem Tariqiem Ramadanem — Wrocław, MCKO, 14.11.2011 [zdjęcia]

Leave a comment Continue Reading →

Academic Forum for Peace, 14.11.2011, dzień 1 [zdjęcia]

Leave a comment Continue Reading →

Cykl wykładów im. Norberta Eliasa w roku akademickim 2011/2012

Cen­trum Studiów Niemiec­kich i Europe­js­kich im. Willy’ego Brandta Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego zaprasza na Cykl wykładów im. Nor­berta Eliasa w roku aka­demickim 2011/2012 Początek 7.12.2011, 16.00–18.00                             Miejsce: Ora­to­rium Mar­i­anum Z okazji jubileuszu 200-lecia utworzenia Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego Cen­trum Studiów Niemiec­kich i Europe­js­kich im. Willy’ego Brandta zaprasza na cykl wykładów im. Nor­berta Eliasa, orga­ni­zowany przez prof. Will­frieda Spohna. […]

Leave a comment Continue Reading →