Śladami Proroka. Lekcje z życia Muhammada

Uznany przez maga­zyn „Time” za jed­nego ze 100 naj­waż­niej­szych „inno­wa­to­rów” bie­żą­cego stu­le­cia, Tariq Rama­dan jest jed­nym z głów­nych współ­cze­snych uczo­nych muzuł­mań­skich, któ­rego idee spo­ty­kają się z entu­zja­stycz­nym odze­wem szcze­gól­nie wśród mło­dych wyznaw­ców islamu z Europy oraz Ame­ryki Pół­noc­nej. Jego pierw­sza praca adre­so­wana do sze­ro­kiego kręgu odbior­ców (poprzed­nie książki tego autora doty­czyły wąskich i spe­cja­li­stycz­nych zagad­nień prawa muzuł­mań­skiego, dok­tryny reli­gij­nej oraz filo­zo­fii Wschodu i Zachodu) sta­nowi pasjo­nu­jącą biblio­gra­fię Pro­roka Muham­mada, sku­pia­jącą się na ducho­wym oraz etycz­nym wymia­rze naucza­nia jed­nej z naj­waż­niej­szych postaci w dzie­jach ludzkości.Książka ofe­ruje świeże i prze­ni­kliwe spoj­rze­nie na życie Muham­mada, pełne trudu, wyzwań oraz nie­zwy­kłych wyda­rzeń. Jest ona z jed­nej strony rodza­jem intym­nego por­tretu osoby nie­zwy­kle skrom­nej, wraż­li­wej i deli­kat­nej, a z dru­giej – kro­niką opi­su­jącą losy peł­nego deter­mi­na­cji i odda­nia spra­wie przy­wódcy, zało­ży­ciela potęż­nego impe­rium, lidera jed­nej z naj­więk­szych wspól­not, reli­gii i cywi­li­za­cji. Praca sta­nowi jed­no­cze­śnie ana­lizę zna­cze­nia przy­kładu, który niósł z sobą Pro­rok w kon­tek­ście naj­bar­dziej palą­cych, kon­tro­wer­syj­nych zagad­nień dla współ­cze­snego świata oraz dla islamu (ubó­stwo, rola kobiet, muzuł­mań­skie prawo karne, wojna, rasizm, rela­cje mię­dzy­kul­tu­rowe i mię­dzy­re­li­gijne itd.). Dobie­ra­jąc fakty oraz opo­wie­ści skła­da­jące się na skom­pli­ko­wany, głę­boki i nie­zwy­kle bujny obraz ducho­wo­ści Muham­mada autor zadaje pyta­nie o to, w jaki spo­sób jego życie wciąż pełni rolę – lub w jaki spo­sób może zacząć ją odgry­wać na nowo – przy­kładu, wzorca, inspi­ra­cji, dzięki któ­rym muzuł­ma­nie będą w sta­nie uwol­nić się od czy­stego, „sztyw­nego” for­ma­li­zmu, w który nie­kiedy popa­dają w swo­jej wie­rze, na rzecz auten­tycz­nej ducho­wo­ści oraz peł­nej zaan­ga­żo­wa­nia i kre­atyw­no­ści obec­no­ści w życiu społecznym.

Tytuł: Śladami Pro­roka. Lek­cje z życia Muham­mada
Autor: Tariq Rama­dan
Prze­kład: Kata­rzyna Gaw­licz, Jakub Maciej­czyk, Mar­cin Star­naw­ski
Wydawca: Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem
Miej­sce wyda­nia: Wro­cław
Rok wyda­nia: 2011
Ilość stron: 258
Cena: 33 zł

 • Podzię­ko­wa­nia
 • Wstęp
 • 1. Spo­tka­nie z sacrum
 • 2. Naro­dziny i nauka
 • 3. Oso­bo­wość i poszu­ki­wa­nia duchowe
 • 4. Obja­wie­nie, wiedza
 • 5. Prze­sła­nie i prze­ciw­no­ści losu
 • 6. Opór, pokora i wygnanie
 • 7. Wyzwa­nia, wynie­sie­nie, nadzieje
 • 8. Hidżra
 • 9. Medyna, życie i wojna
 • 10. Nauki i porażka
 • 11. Pod­stępy i zdrada
 • 12. Sen, pokój
 • 13. Powrót do domu
 • 14. Tam, w domu…
 • 15. Spła­cony dług
 • 16. W histo­rii, na wieczność

Książka jest dostępna obec­nie w sprze­daży wysyłkowej.

Cena 1 egz.: 33 zł

Koszty wysyłki i pako­wa­nia dla okre­ślo­nej ilo­ści egzemplarzy:

 • 1 egz. — 6 zł
 • 2 – 3 egz. — 9 zł
 • 4 – 6 egz. — 12 zł
 • 7 i wię­cej — pro­simy o kon­takt w celu usta­le­nia kosz­tów przesyłki

Dane konta ban­ko­wego dla osób zama­wia­ją­cych publikację:

STOW INSTY­TUT STU­DIÓW NAD ISLA­MEM
AL. KASPRO­WI­CZA 24, 51 – 137 WRO­CŁAW
73 1240 1994 1111 0010 2965 4690

Zama­wia­jąc publi­ka­cję należy wyko­nać prze­lew na kwotę odpo­wia­da­jącą ilo­ści zamó­wio­nych egzem­pla­rzy i kosz­tów prze­syłki, a następ­nie prze­ka­zać infor­ma­cję o zamó­wie­niu na adres e-mail: publikacje@isni.pl, co przy­spie­szy reali­za­cję zamó­wie­nia. Zarówno w tytule prze­lewu oraz w wia­do­mo­ści e-mail pro­simy podać infor­ma­cję, czego doty­czy wpłata.

Publi­ka­cja jest dostępna rów­nież za pośred­nic­twem serwisu

ALLE­GRO

Data wyda­nia – listo­pad 2011

,

3 Responses to “Śladami Proroka. Lekcje z życia Muhammada”

 1. hiba2 29 grudnia 2011 at 16:06 # Odpowiedz

  a gdzie można kupić książkę?

 2. NADIA 11 stycznia 2012 at 23:29 # Odpowiedz

  Czy książka dostępna jest w mecze­cie we Wrocławiu?

  • Mariusz W. 12 stycznia 2012 at 08:45 # Odpowiedz

   Tak, a dokład­nie w biu­rze ISNI na I pię­trze. Dla zain­te­re­so­wa­nych spoza Wro­cła­wia, książka jest póki co w sprze­daży wysył­ko­wej (infor­ma­cje na ten temat można zna­leźć w tym arty­kule w zakładce „Sprze­daż”), pro­wa­dzimy roz­mowy nad wpro­wa­dze­niem jej do sprze­daży w salo­nach pra­so­wych i księgarniach.