Tag Archives: Aleksandra Wilczura

Aleksandra Wilczura

Alek­san­dra Wil­czura – saidystka, histo­ryk i kul­tu­ro­znawca; absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego i Uni­wer­sy­tetu Oks­fordz­kiego; sty­pen­dystka im. Jose­pha Con­rada – Che­ve­ning Scho­lar­ship; od 2007 roku Redak­tor Naczelna cza­so­pi­sma nauko­wego „Stu­dia Bli­skow­schod­nie”; pomy­sło­daw­czyni mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji i festi­walu poświę­co­nych myśli i twór­czo­ści Edwarda W. Saida – „Saidism in the XXI Cen­tury”. Zawo­dowo zaj­muje się saidy­zmem, orien­ta­li­zmem i filo­zo­fią XX wieku. Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i arty­kuły Wideo

Leave a comment Continue Reading →

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demo­kra­tycz­nych 10 grud­nia 2010, Wro­cław ul. Szew­ska 36, Kate­dra Muzy­ko­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 208, godz. 10:45 – 18:00 Isla­mo­fo­bia sta­nowi nowy, wciąż nie­do­okre­ślony feno­men spo­łeczny. Feno­men, który można zaob­se­re­ować nie tylko na zacho­dzie Europy, ale także i w Pol­sce. Potwier­dzają to wyda­rze­nia z pierw­szej połowy bie­żą­cego roku, w tym mię­dzy innymi […]

Leave a comment Continue Reading →