Przemysław Wielgosz

Red. Prze­my­sław Wiel­gosz – dzien­ni­karz, redak­tor naczelny mie­sięcz­nika „Le Monde diplomatique” – edycja pol­ska, autor książki Opium glo­ba­li­za­cji (War­szawa 2004).

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łec

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz