Tomasz Stefaniuk

Dr Tomasz Ste­fa­niuk (ur. 20.03.1973, Lublin). Wykształ­ce­nie: a) 21.05.2003 uzy­ska­nie stop­nia dok­tora nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie filo­zo­fii w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli­nie, praca dok­tor­ska pod tytu­łem „Filo­zo­fia kul­tury i myśl spo­łeczna Miko­łaja Dani­lew­skiego”, pro­mo­tor: prof. dr hab. Zdzi­sław J. Czar­necki; b) 1993÷94−1998÷99 Uni­wer­sy­tet Marii Curie Skło­dow­skiej w Lubli­nie, Wydział Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii, kie­ru­nek: filo­zo­fia, praca magi­ster­ska – 24.06.1999 rok, temat pracy: „Rela­cje mię­dzy Wscho­dem a Zacho­dem w uję­ciu dzie­więt­na­sto­wiecz­nej filo­zo­fii rosyj­skiej. Cza­ada­jew, sło­wia­no­file, okcy­den­ta­li­ści” (pro­mo­tor prof. dr hab. Zdzi­sław J. Czar­necki). Prze­bieg pracy zawo­do­wej: 1998 1999 — staż w Zakła­dzie Histo­rii Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej UMCS w Lubli­nie (V rok stu­diów); 1999 – 2003 — asy­stent w Zakła­dzie Histo­rii Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej UMCS w Lubli­nie; od 2003 do chwili obec­nej — adiunkt w Zakła­dzie Histo­rii Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej UMCS w Lubli­nie. Podej­mo­wana pro­ble­ma­tyka badaw­cza: a) histo­rio­zo­fia i filo­zo­fia kul­tury ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem pro­ble­ma­tyki plu­ra­li­zmu cywi­li­za­cyj­nego; b) histo­ria filo­zo­fii nowo­żyt­nej; c) antro­po­lo­gia filo­zo­ficzna (okres nowo­żyt­nej filo­zo­fii euro­pej­skiej); d) rosyj­ska filo­zo­fia i myśl spo­łeczna (okres do Rewo­lu­cji Paź­dzier­ni­ko­wej); e) filo­zo­fia arab­ska; f) histo­ria kul­tury arabsko-muzułmańskiej.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szcze

No thumbnail available

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech r

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz