Tag Archives: Hayssam Obeidat

Sylabusy 2011

Syla­busy kur­sów na rok 2011/2012 już do pobrania:

Leave a comment Continue Reading →

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost zna­cze­nia poli­tycz­nego i spo­łecz­nego Braci Muzuł­ma­nów oraz innych współ­cze­snych ruchów islam­skich sta­nowi zagro­że­nie – dla demo­kra­cji, dia­logu kul­tur, Zachodu? 4 kwiet­nia 2011, Wro­cław ul. Wię­zienna 8, Budy­nek C Wydziału Prawa Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 301 C, godz. 10 – 17 Skrajny euro­po­cen­tryzm pro­wa­dzić może do uzna­nia, iż to jedy­nie „biały człowiek […]

Leave a comment Continue Reading →

Hayssam Obeidat

Dr Hays­sam Obe­idat – dok­tor nauk poli­tycz­nych, spe­cjal­ność: sto­sunki mię­dzy­na­ro­dowe. Absol­went stu­diów dok­to­ranc­kich na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim. Ukoń­czył pody­plo­mowe stu­dia eko­no­miczne na Aka­de­mii Eko­no­micz­nej w Kra­ko­wie, stu­dio­wał w Hel­siń­skiej Fun­da­cji Praw Czło­wieka. Spe­cja­li­sta w zakre­sie poli­to­lo­gii i sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych, szcze­gól­nie w obsza­rze USA, UE i Bli­skiego Wschodu, kul­tury arab­skiej, muzuł­mań­skiej myśli poli­tycz­nej. Autor licz­nych publi­ka­cji, m.in. Sto­sunki Pol­ski z Ira­kiem i Egip­tem w latach 1955 – 1989; w przy­go­to­wa­niu są […]

Leave a comment Continue Reading →