Tag Archives: Leszek Koczanowicz

Leszek Koczanowicz

Prof. dr hab. Leszek Kocza­no­wicz – pra­cuje w Szkole Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej, Wydział Zamiej­scowy we Wro­cła­wiu. Zaj­muje się filo­zo­fią kul­tury, filo­zo­fią spo­łeczną, filo­zo­fią i meto­do­lo­gią huma­ni­styki i nauk spo­łecz­nych. W naj­bliż­szym cza­sie wydaw­nic­two Uni­ver­si­tas opu­bli­kuje jego książkę Lęk nowo­cze­sny. Eseje o demo­kra­cji i jej adwer­sa­rzach. Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i arty­kuły Wideo

Leave a comment Continue Reading →

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demo­kra­tycz­nych 10 grud­nia 2010, Wro­cław ul. Szew­ska 36, Kate­dra Muzy­ko­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 208, godz. 10:45 – 18:00 Isla­mo­fo­bia sta­nowi nowy, wciąż nie­do­okre­ślony feno­men spo­łeczny. Feno­men, który można zaob­se­re­ować nie tylko na zacho­dzie Europy, ale także i w Pol­sce. Potwier­dzają to wyda­rze­nia z pierw­szej połowy bie­żą­cego roku, w tym mię­dzy innymi […]

Leave a comment Continue Reading →