Tag Archives: Celestyn Mieczysław Paczkowski

Celestyn Mieczysław Paczkowski

Mie­czy­sław (imię zakonne Cele­styn) Pacz­kow­ski jest fran­cisz­ka­ni­nem (OFM). Stu­dio­wał w Jero­zo­li­mie i w Rzy­mie. Dok­to­rat uzy­skał na Papie­skim Insty­tu­cie Wschod­nim (28 maja 1993 r.). Pra­co­wał jako wykła­dowca w Mię­dzy­na­ro­do­wym Stu­dium Teo­lo­gicz­nym, Stu­dium Bibli­cum Fran­ci­sca­num oraz Insty­tu­cie Teo­lo­gicz­nym św. Pawła SDB w Kre­mi­zan (Betle­jem). W 2001 r. pod­jął wykłady z patro­lo­gii w WSD OO. Fran­cisz­ka­nów we Wro­cła­wiu. Uzy­skał habi­li­ta­cję na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim w 2004 […]

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szczerba, Mariusz Turow­ski, Jacek Zie­liń­ski Wyd. Muzuł­mań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Kształ­to­wa­nia Kul­tu­ral­nego, Bia­ły­stok 2010 Współ­praca wydaw­ni­cza: Insty­tut Stu­diów nad Islamem

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech religiach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach mono­te­istycz­nych: juda­izmie, chrze­ści­jań­stwie i isla­mie” w ramach II Wro­cław­skiej Kon­wen­cji na Rzecz Dia­logu Mię­dzy­re­li­gij­nego. Wro­cław, 13 paź­dzier­nika 2010 Aula Ewan­ge­li­kal­nej Wyż­szej Szkoły Teo­lo­gicz­nej ul. św. Jadwigi 12

Leave a comment Continue Reading →