Islam a tożsamość Ujgurów — Mettursun Beydulla

Ujgu­ro­wie to rdzenni miesz­kańcy Ujgur­skiego Regionu Auto­no­micz­nego Xin­jiang (tzw. Wschodni Tur­kie­stan), będą­cego czę­ścią Chiń­skiej Repu­bliki Ludo­wej. Więk­szość świa­to­wej popu­la­cji Ujgu­rów, turec­ko­ję­zycz­nych sun­nic­kich muzuł­ma­nów, nale­żą­cych do hana­fic­kiej szkoły islamu, żyje w Xin­jiang. Tysiąc­letni byt islamu w Xin­jiang spra­wił, iż stał się on inte­gralną czę­ścią toż­sa­mo­ści Ujgu­rów. Być Ujgu­rem to być muzuł­ma­ni­nem. Więk­szość Ujgu­rów okre­śla sie­bie jako muzuł­ma­nów, jed­nak wielu spo­śród nich nie posiada zna­czą­cej wie­dzy reli­gij­nej. Więk­szość Ujgu­rów nabyła i wtła­cza zasady islam­skie do codzien­nego życia oraz cyklicz­nych wyda­rzeń. W 1949 r. pań­stwo objęło kon­trolę i ofi­cjalna wro­gość w sto­sunku do islamu zmie­niła stan funk­cjo­no­wa­nia uczo­nych w ujgur­skim spo­łe­czeń­stwie. Ate­izm był pro­kla­mo­wany jako ofi­cjalna dok­tryna, a chiń­ską kul­turę Han uznano za naj­bar­dziej roz­wi­niętą spo­śród wszyst­kich innych. Inwi­gi­la­cja i prze­śla­do­wa­nie reli­gii przez pań­stwo wywarło para­dok­salny efekt w postaci wzmoc­nie­nia roli islamu w życiu Ujgu­rów (Ful­ler i Lip­man 2004, s. 334 – 344). Ówcze­sny trend doty­czący asy­mi­la­cji poprzez róż­nego rodzaju edu­ka­cyj­nych, reli­gij­nych i eko­no­micz­nych zabie­gów napo­tkał opór w postaci zamie­szek w Xin­jiang oraz pro­te­stu wśród człon­ków ujgur­skich dia­spor wobec aresz­to­wa­nia ich działaczy.

Histo­ria islamu od początku do 1949 roku

Od naj­wcze­śniej­szych cza­sów region Xin­jiang roz­wi­jał inte­rak­cję z wie­loma innymi kul­tu­rami oraz miej­scami. Działo się tak dzięki migra­cjom, podró­żom, han­dlowi na Jedwab­nym Szlaku oraz impe­rial­nym pod­bo­jom. Powią­za­nia Xin­jiang z Chi­nami datuje się na okres dłuż­szy niż dwa tysiące lat, ale region ten pozo­sta­wał pod fak­tyczną kon­trolą Chin przez mniej niż pięć wie­ków. W roku 1884 Xin­jiang zostało prze­nie­sione do struk­tur admi­ni­stra­cyj­nych impe­rium chiń­skiego i uczy­niono je peł­no­prawną pro­win­cją (Mil­l­ward, 2007; Per­due, 2005). Islam dotarł tu z Azji Cen­tral­nej w 960 r. i do końca dzie­sią­tego stu­le­cia przy­jęła go lud­ność Kaszgaru i Hotenu (we wschod­niej i połu­dnio­wej czę­ści Kotliny Kaszgar­skiej). Na początku XV wieku reli­gia ta dotarła do Kumul (Hami). Następ­nie islam roz­prze­strze­nił się wśród Ujgu­rów w całej Kotli­nie Kaszgar­skiej dzięki sufim – muzuł­mań­skim misty­kom. Sufim z brac­twa Nakszban­dijja udało się zdo­być wła­dzę poli­tyczną i mili­tarną w obrę­bie Kotliny oraz w Tur­fa­nie, w któ­rym Hida­jet Allah (Apak Hodża lub Hodża Apak), potężny książę Kaszgaru do lat 70. XVII wieku spra­wo­wał funk­cję guber­na­tora. Jakub Beg, emir Emi­ratu Kaszgar­skiego (1864−1877) okre­ślał sie­bie „obrońcą” islamu. W listo­pa­dzie 1933 r. w Kaszga­rze została usta­no­wiona Islam­ska Repu­blika Wschod­niego Tur­kie­stanu, a w 1949 r. Xin­jiang dostał się pod kon­trolę komu­ni­stycz­nych Chin.

Islam w cza­sie Chiń­skiej Repu­bliki Ludo­wej: 1949 – 1976

We wcze­snych latach Chiń­skiej Repu­bliki Ludo­wej rząd sta­rał się usta­no­wić naro­dową jed­ność oraz lojal­ność ze strony przed­sta­wi­cieli wszyst­kich mniej­szo­ści ist­nie­ją­cych w tym pań­stwie dzięki pro­mo­wa­niu patrio­ty­zmu i ide­olo­gii socja­li­stycz­nej. Poli­tyka reli­gijna była wpro­wa­dzana w wyniku kolej­nych wah­nięć ide­olo­gicz­nych mię­dzy okre­sami ścisłej kon­troli (powo­do­wa­nej ate­istycz­nymi regu­łami marksizmu-leninizmu), sta­ra­ją­cej się tłam­sić islam oraz etniczną świa­do­mość, a okre­sami łagod­niej­szego trak­to­wa­nia mniej­szo­ści kul­tu­ro­wych i reli­gij­nych. „Wielki skok” (1958−1962) oraz „rewo­lu­cja kul­tu­ralna” (1966−1976) sta­no­wiły okresy naj­więk­szej nie­to­le­ran­cji. Liczne miej­sca kultu, w tym meczety, zostały znisz­czone lub zamie­nione w maga­zyny czy chlewy. Każda osoba wyra­ża­jąca swoje reli­gijne prze­ko­na­nia lub nale­żąca do ducho­wień­stwa była okre­ślana mia­nem „jed­nostki kontr­re­wo­lu­cyj­nej” (podob­nie postę­po­wano wobec inte­lek­tu­ali­stów oraz miej­sco­wych świec­kich nacjo­na­li­stów). Wielu człon­ków ducho­wień­stwa – mię­dzy innymi szej­ko­wie czy isha­no­wie (kler) – lub wier­nych podej­rza­nych o brak lojal­no­ści było prze­śla­do­wa­nych oraz zsy­ła­nych do obo­zów reedu­ka­cyj­nych, zwa­nych Laogai, nie­kiedy rów­nież mor­do­wa­nych. Według ofi­cjal­nej wykładni rządu, rze­czy­wi­stość sprzed 1949 r. była zdo­mi­no­wana przez kon­ser­wa­tywny islam­ski kler oraz opre­syj­nych wła­ści­cieli ziem­skich, któ­rzy pano­wali nad spo­łe­czeń­stwem, ujarz­mia­jąc je i utrzy­mu­jąc je w igno­ran­cji. Po roku 1949 spo­łe­czeń­stwo było nowo­cze­sne i nasta­wione na roz­wój, a w cza­sie tego okresu miały miej­sce naj­waż­niej­sze gospo­dar­cze oraz spo­łeczne osią­gnię­cia, włą­cza­jąc w to postępy w edu­ka­cji oraz w walce z analfabetyzmem.

1978 – 1989: Epoka Reform

Epoka ta, która roz­po­częła się wraz z koń­cem „rewo­lu­cji kul­tu­ral­nej”, była okre­sem Reform i Otwar­cia (Gaige Kaifang), zaini­cjo­wa­nym ofi­cjal­nie w 1980 roku. Zmiany obej­mo­wały: roz­wi­nię­cie sys­temu szkol­nic­twa, obni­że­nie poziomu anal­fa­be­ty­zmu, ofi­cjalne zła­go­dze­nie sto­sunku do reli­gii oraz zaak­cep­to­wa­nie uży­wa­nia przez mniej­szo­ści naro­dowe języ­ków ojczy­stych w szko­łach. Kon­se­kwen­cje kilku z tych kro­ków były pozy­tywne dla Ujgu­rów w regio­nie Xin­jiang. Poja­wiło się wię­cej moż­li­wo­ści w sfe­rze edu­ka­cji, zaist­niała też szansa powrotu do prak­tyk reli­gij­nych. Kościoły, meczety i świą­ty­nie zostały ponow­nie otwarte w latach kolej­nej fazy reform roz­po­czę­tych w grud­niu 1978 r. Ate­izm nie figu­ro­wał już w kon­sty­tu­cji ponie­waż w nie­pa­mięć ode­szła marksistowsko-leninowska wizja reli­gii jako „opium dla mas”. Okres pomię­dzy rokiem 1980 a 1990 odzna­czył się istot­nym otwar­ciem gra­nic, co dało mło­dym Ujgu­rom szansę łatwiej­szego podró­żo­wa­nia i dostar­czyło im moż­li­wo­ści kon­tak­tów ducho­wych oraz oży­wie­nia reli­gij­nego. Do połowy lat 90. XX w. setki mło­dych Ujgu­rów przy­stą­piło do szkół reli­gij­nych w Paki­sta­nie, Egip­cie, Tur­cji i Ara­bii Sau­dyj­skiej, a część z nich została w tym samym celu skie­ro­wana do Jemenu, Kataru oraz Male­zji. Rząd wysłał kilku ujgur­skich stu­den­tów – po latach przy­go­to­wań i obser­wa­cji w Chiń­skim Insty­tu­cie Islam­skim w Peki­nie – na stu­dia islam­skie do kra­jów arab­skich, zwłasz­cza na Uni­wer­sy­tet al-Azhar w Egip­cie. Dziś jed­nak uni­wer­sy­tet ten wymaga od ujgur­skich stu­den­tów posia­da­nia zgody lokal­nej amba­sady chiń­skiej. Obec­nie setki osób stu­diuje reli­gię islamu na Uni­wer­sy­te­cie al-Azhar, więk­szość z nich dzięki wła­snym powią­za­niom i docho­dom lub niskim uni­wer­sy­tec­kim stypendiom.

Od roku 1990 do dziś oraz przy­szłość islamu

Prze­miany poli­tyczne z lat 1989 i 1990 ozna­czały mię­dzy innymi zmiany, jeśli cho­dzi o tole­ro­wa­nie reli­gii, co odzwier­cie­dlały dzia­ła­nia wymie­rzone prze­ciwko edu­ka­cji reli­gij­nej. Sto­su­nek do Ujgu­rów wyra­ził się w refor­mach oraz rein­ter­pre­ta­cjach ofi­cjal­nej poli­tyki reli­gij­nej, edu­ka­cyj­nej i kul­tu­ro­wej. Aby speł­nić nowe ocze­ki­wa­nia, wśród mło­dzieży w Xin­jiang roz­po­częto roz­po­wszech­nia­nie pod­ręcz­ni­ków ate­izmu. Kadry oraz człon­ko­wie par­tii komu­ni­stycz­nej z defi­ni­cji byli mark­si­stow­skimi mate­ria­li­stami, dla­tego wyzna­wa­nie i prak­ty­ko­wa­nie przez nich reli­gii nie było dozwo­lone. Chiń­skie prawo dopusz­czało dwie swo­body: prawo do wie­rze­nia oraz prawo do nie wie­rze­nia. Człon­ko­wie par­tii musieli wybie­rać to drugie.

Po roku 1990 wysocy urzęd­nicy zaczęli tłam­sić nie­le­galne prze­jawy reli­gij­no­ści, ofi­cjal­nie usu­wali podej­rza­nych duchow­nych, likwi­do­wali medrasy (szkoły reli­gijne) dzia­ła­jące bez odpo­wied­nich zezwo­leń i wstrzy­mali budowy nowych mecze­tów. Rząd okre­ślił limit miejsc kultu dla każ­dej wsi a wszyst­kie meczety poza dozwo­loną liczbą były nisz­czone. Wła­dze roz­po­częły wyda­wa­nie licen­cji dla uzna­nych przez sie­bie mecze­tów, kon­trolę kon­trak­tów dla ima­mów i roz­po­częły kam­pa­nię „wycho­wa­nie w ate­izmie”. Poli­tyka wyłącz­nie ate­istycz­nych człon­ków par­tii stała się jesz­cze bar­dziej repre­syjna po 11 wrze­śnia 2011 r. (Amne­sty Inter­na­tio­nal, 2002). W ten spo­sób roz­po­czął się pro­ces sini­za­cji Ujgu­rów na dro­dze edu­ko­wa­nia, tak żeby przy­swa­jali oni sobie kul­turę chiń­ską. Zgod­nie z pra­wem ucznio­wie poni­żej 18 roku życia nie mogli się uczyć ani Koranu, ani reli­gii. Chiń­skie szkoły oraz tele­wi­zja krze­wiły sini­za­cję w ramach nauki „patrio­ty­zmu” (aiguo zhuyi) igno­ru­ją­cej inne formy wyrazu w obrę­bie kultury.

Po ata­kach z 11 wrze­śnia poja­wiły się kolejne restryk­cje: zaka­zy­wa­nie prak­tyk reli­gij­nych pod­czas Rama­danu, zwięk­sze­nie kon­troli nad islam­skim ducho­wień­stwem oraz zatrzy­ma­nia i aresz­to­wa­nie przy­wód­ców reli­gij­nych podej­rza­nych o bycie „nie-patriotami” czy „wywro­tow­cami” (Human Rights Watch, 2005). Objęły one rów­nież coroczną piel­grzymkę do Mekki: „We współ­cze­snym Xin­jiang wła­dza pań­stwa do zarzą­dza­nia reli­gią – w tym isla­mem – spra­wiła, że pod­stawy prawa oraz porządku publicz­nego sta­nęły w bez­po­śred­nim kon­flik­cie z muzuł­ma­nami sta­ra­ją­cymi się żyć zgod­nie z wytycz­nymi swo­jej wiary” (Ful­ler i Lip­man 2004, s. 323). Prak­ty­ko­wa­nie reli­gii zostało ogra­ni­czone do sfery pry­wat­nej oraz wła­snego sumie­nia, nato­miast elity muzuł­mań­skie odno­szące wcze­śniej korzy­ści dzięki swo­jej sile eko­no­micz­nej zaczęły pole­gać na uzna­niu i kon­troli ze strony pań­stwa w celu otrzy­ma­nia swych pensji.

Edu­ka­cja to klucz do sini­za­cji. W celu przy­spie­sze­nia inte­gra­cji w gim­na­zjach i szko­łach śred­nich usta­no­wione zostały spe­cjalne dwu­ję­zyczne klasy języ­kowe dla uczniów pocho­dzą­cych z mniej­szo­ści naro­do­wych. Dzia­ła­nia te stały się wzo­rem dla nowych roz­wią­zań, wpro­wa­dzo­nych w życie w 1997 r., w wyniku któ­rych powstał nowy model obo­wiąz­ko­wej nauki języka chiń­skiego, a zara­zem mar­gi­na­li­za­cji języka ujgur­skiego – podob­nie jak innych języ­ków mniej­szo­ści w Xin­jiang. Posłu­gu­jąc się ideą dwu­ję­zycz­nej edu­ka­cji, rząd tak naprawdę narzuca sys­tem edu­ka­cji jed­no­ję­zycz­nej, pod­ko­pu­jąc tym samym języ­kowe fun­da­menty kul­tury ujgur­skiej. Język chiń­ski stał się jedy­nym języ­kiem ofi­cjal­nym, a obec­nie sta­nowi język naucza­nia na wszyst­kich pozio­mach w szko­łach ujgur­skich, włącz­nie z przed­szko­lami (Dweyr, 2005)

Podob­nie jak edu­ka­cję dwu­ję­zyczną, tłu­miono rów­nież posłu­gi­wa­nie się języ­kiem oraz kul­turą ujgur­ską w ramach publi­ka­cji czy prak­tyk reli­gij­nych, a rząd zaczął wywie­rać coraz więk­szą pre­sję nad każ­dym aspek­tem życia w Xin­jiang. Obec­nie Ujgu­rzy stali się obcymi we wła­snym kraju (Boving­don, 2010). Od 2002 r. rząd pro­wa­dzi pro­gram wymiany pra­cow­ni­ków, pole­ga­jący na prze­no­sze­niu ujgur­skich wiej­skich robot­ni­ków – szcze­gól­nie kobiet – z południowo-zachodniego Xin­jiang do fabryk gospo­dar­czego cen­trum Chin, zdo­mi­no­wa­nego przez Chiń­czy­ków Han. W samej pierw­szej poło­wie 2009 r. w wyniku reali­za­cji powyż­szego planu prze­sie­dlono 96 tys. Ujgurów.

Pro­gram „eks­portu” pra­cow­ni­ków jest czę­ścią stra­te­gii asy­mi­la­cji Ujgu­rów, pod­ko­puje on poczu­cie ich naro­do­wej toż­sa­mo­ści i wyple­nia ich wie­rze­nia reli­gijne. Wielu uznaje za naiwne twier­dze­nie, jakoby pro­gram miał na celu przy­czy­niać się do roz­woju Xin­jiang – stra­te­gia ta pro­wa­dzi raczej do asy­mi­la­cji w imię „szansy dla wszyst­kich”. W tym samym cza­sie rząd zachęca do emi­gra­cji Chiń­czy­ków Han, któ­rych liczba w regio­nie wzro­sła z 4% w latach 70. XX w. do 40% obecnie.

Rzecz­nicy Ujgu­rów żyją­cych zarówno w Xin­jiang, jak i w dia­spo­rze dążą do obję­cia reli­gij­nymi i świec­kimi pro­gra­mami edu­ka­cyj­nymi wszyst­kich człon­ków ujgur­skiej spo­łecz­no­ści, tak aby Xin­jiang mógł roz­wi­nąć swe wła­sne, rdzenne, świa­dome etnicz­nie klasy zawo­dowe. Język ujgur­ski sta­nowi fun­da­ment kul­tury oraz histo­rii Ujgu­rów, a islam jest ele­men­tem kształ­to­wa­nia toż­sa­mo­ści bli­sko zwią­za­nym z ujgur­skim języ­kiem. Dla Ujgu­rów jest nie do pomy­śle­nia to, aby nie wyzna­wać reli­gii czy nie posia­dać wła­snego języka oraz literatury.

Nie­stety w naj­bliż­szej przy­szło­ści możemy spo­dzie­wać się kon­ty­nu­acji bie­żą­cej poli­tyki w dzie­dzi­nie reli­gii oraz edu­ka­cji, dal­szych dzia­łań mają­cych na celu likwi­da­cję języka ojczy­stego oraz wzro­stu imi­gra­cji nie­mu­zuł­ma­nów ze wschodu do Xin­jiang. Ujgu­ro­wie będą musieli dosto­so­wać się lub wystę­po­wać prze­ciwko środo­wi­sku, które spra­wia, że prak­ty­ko­wa­nie islamu nie­sie z sobą poten­cjalne ryzyko. Nie­po­koje wśród tej spo­łecz­no­ści dopro­wa­dziły do wzro­stu liczby aresz­to­wań osób z powodu ich dzia­łal­no­ści czy prze­ko­nań, oraz poja­wie­nia się bar­dziej agre­syw­nych metod oka­zy­wa­nia naro­do­wej dumy, takich jak kry­zys w Ghulja z 1997 r. (Boving­don, 2004) czy zamieszki w Urum­czi z 2009 r. Dia­spory Ujgu­rów doma­gają się praw dla narodu ujgur­skiego i pro­wa­dzą kam­pa­nie na rzecz tych postu­la­tów. Sytu­acja w Xin­jiang przy­po­mina zagro­że­nia znane z Tybetu – rów­nież kul­tura ujgur­ska znaj­duje się o krok od upadku. Islam sta­nowi jeden z klu­czo­wych ele­men­tów toż­sa­mo­ści i cią­gło­ści narodu ujgurskiego.

Met­tur­sun Bey­dulla (bmettursun@gmail.com)

Wydział Języ­ków i Cywi­li­za­cji Wschod­nio­azja­tyc­kich, Uni­wer­sy­tet w Harwardzie

Źródło: Met­tur­sun Bey­dulla, Islam and Iden­tity among Uyghurs, „Socio­logy of Islam and Muslim Socie­ties New­slet­ter”, No 6 (Win­ter 2011).

, , , ,

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz