Tag Archives: Bogusław Zagórski

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost zna­cze­nia poli­tycz­nego i spo­łecz­nego Braci Muzuł­ma­nów oraz innych współ­cze­snych ruchów islam­skich sta­nowi zagro­że­nie – dla demo­kra­cji, dia­logu kul­tur, Zachodu? 4 kwiet­nia 2011, Wro­cław ul. Wię­zienna 8, Budy­nek C Wydziału Prawa Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 301 C, godz. 10 – 17 Skrajny euro­po­cen­tryzm pro­wa­dzić może do uzna­nia, iż to jedy­nie „biały człowiek […]

Leave a comment Continue Reading →

Bogusław R. Zagórski

Bogu­sław R. Zagór­ski – ara­bi­sta i isla­mi­sta, dyrek­tor Insty­tutu Ibn Chal­duna, wykła­dowca Col­le­gium Civi­tas. Badacz zagad­nień cywi­li­za­cji muzuł­mań­skiej. Absol­went Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego (ara­bi­styka i islamistyka/archeologia śródziem­no­mor­ska), sty­pen­dy­sta stu­diów pody­plo­mo­wych na Uni­wer­sy­te­cie Orań­skim (Algie­ria), Insty­tutu Bur­giby w Tuni­sie, Insti­tut des Lan­gues et Civi­li­sa­tions Orien­ta­les (INALCO) – Paris III oraz Ecole Pra­ti­que des Hau­tes Etu­des (Paryż), Wyż­szej Szkoły Dzien­ni­kar­stwa w Arhus (Dania). Komen­ta­tor tele­wi­zyjny, prasowy […]

Leave a comment Continue Reading →