Tag Archives: Mariusz Marszewski

Spotkanie z Antonem Krotovem pt. „Praktyka wolnych podróży”

Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem oraz Księ­gar­nia Tajne Kom­plety zapra­szają na Spo­tka­nie z Anto­nem Kro­to­vem – rosyj­skim podróżnikiem-muzułmaninem, legendą rosyj­skiego auto­stopu, twórcą Aka­de­mii Wol­nych Podróży pt. „Prak­tyka wol­nych podróży” Anton Kro­tov – rosyj­ski podróż­nik, pisarz, autor 38 ksią­żek, m.in.: „Auto­sto­pem po Rosji”, „Auto­stop w Azji”, „Prak­tyka wol­nych podróży”, „Dom dla wszyst­kich”, „200 dni na połu­dniu”; prze­mie­rzył auto­sto­pem i na pie­chotę ponad 650 tysięcy kilometrów […]

Leave a comment Continue Reading →

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost zna­cze­nia poli­tycz­nego i spo­łecz­nego Braci Muzuł­ma­nów oraz innych współ­cze­snych ruchów islam­skich sta­nowi zagro­że­nie – dla demo­kra­cji, dia­logu kul­tur, Zachodu? 4 kwiet­nia 2011, Wro­cław ul. Wię­zienna 8, Budy­nek C Wydziału Prawa Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 301 C, godz. 10 – 17 Skrajny euro­po­cen­tryzm pro­wa­dzić może do uzna­nia, iż to jedy­nie „biały człowiek […]

Leave a comment Continue Reading →

Mariusz Marszewski

Dr Mariusz Mar­szew­ski (ur. 1975) – wykładowca w Insty­tu­cie Wschod­nim UAM oraz Wyż­szej Szkole Nauk Huma­ni­stycz­nych i Dzien­ni­kar­stwa w Pozna­niu. Główny nurt jego nauko­wych poszu­ki­wań skie­ro­wany jest w stronę prze­mian spo­łecz­nych i gospo­dar­czych w Rosji oraz pozo­sta­łych repu­bli­kach postra­dziec­kich, szcze­gól­nie zaś na obsza­rach obję­tych wpły­wami kul­tury islamu (przede wszyst­kim Azja Cen­tralna i Kau­kaz). Nie stroni też od zain­te­re­so­wań spo­łecz­no­ściami, ruchami i wszel­kimi odła­mami islamu na całym […]

Leave a comment Continue Reading →

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demo­kra­tycz­nych 10 grud­nia 2010, Wro­cław ul. Szew­ska 36, Kate­dra Muzy­ko­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 208, godz. 10:45 – 18:00 Isla­mo­fo­bia sta­nowi nowy, wciąż nie­do­okre­ślony feno­men spo­łeczny. Feno­men, który można zaob­se­re­ować nie tylko na zacho­dzie Europy, ale także i w Pol­sce. Potwier­dzają to wyda­rze­nia z pierw­szej połowy bie­żą­cego roku, w tym mię­dzy innymi […]

Leave a comment Continue Reading →