Tag Archives: Rafał Berger

Rafał Berger

Rafał Ber­ger – peda­gog, należy do Sto­wa­rzy­sze­nia Jed­no­ści Muzuł­mań­skiej w Pol­sce, dzia­łacz spo­łeczny, publi­cy­sta, autor i współ­au­tor publi­ka­cji książ­ko­wych m.in. Mistyka Azanu (2002), Prze­my­śle­nia do Koranu sury 94 – 114 (2005), Nauki Islamu szy­ic­kiego (2007) oraz ok. stu pięć­dzie­się­ciu publi­ka­cji pra­so­wych. Sekre­tarz redak­cji „Rocz­nika Muzuł­mań­skiego”, wcho­dzi w skład Rady Redak­cji mie­sięcz­nika literacko-naukowego „Świat Inf­lant”, mie­sięcz­nika lite­rac­kiego „Akant”. Jest także człon­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia Dziennikarzy […]

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szczerba, Mariusz Turow­ski, Jacek Zie­liń­ski Wyd. Muzuł­mań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Kształ­to­wa­nia Kul­tu­ral­nego, Bia­ły­stok 2010 Współ­praca wydaw­ni­cza: Insty­tut Stu­diów nad Islamem

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech religiach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach mono­te­istycz­nych: juda­izmie, chrze­ści­jań­stwie i isla­mie” w ramach II Wro­cław­skiej Kon­wen­cji na Rzecz Dia­logu Mię­dzy­re­li­gij­nego. Wro­cław, 13 paź­dzier­nika 2010 Aula Ewan­ge­li­kal­nej Wyż­szej Szkoły Teo­lo­gicz­nej ul. św. Jadwigi 12

Leave a comment Continue Reading →