Mariusz Marszewski

Dr Mariusz Mar­szew­ski (ur. 1975) – wykładowca w Insty­tu­cie Wschod­nim UAM oraz Wyż­szej Szkole Nauk Huma­ni­stycz­nych i Dzien­ni­kar­stwa w Pozna­niu. Główny nurt jego nauko­wych poszu­ki­wań skie­ro­wany jest w stronę prze­mian spo­łecz­nych i gospo­dar­czych w Rosji oraz pozo­sta­łych repu­bli­kach postra­dziec­kich, szcze­gól­nie zaś na obsza­rach obję­tych wpły­wami kul­tury islamu (przede wszyst­kim Azja Cen­tralna i Kau­kaz). Nie stroni też od zain­te­re­so­wań spo­łecz­no­ściami, ruchami i wszel­kimi odła­mami islamu na całym świe­cie, m.in. afro­ame­ry­kań­skimi i laty­no­skimi muzuł­ma­nami w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Uczest­nik licz­nych eks­pe­dy­cji badaw­czych do państw Azji Cen­tral­nej, na Powołże oraz na Krym.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Spotkanie z Antonem Krotovem pt. „Praktyka wolnych podróży”

Spo­tka­nie z Anto­nem Kro­to­vem pt. „Prak­tyka wol­nych podróży”

Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem oraz Księ­gar­nia Tajne Kom­plety zapra­szają na Spo­tka­nie z Anto­nem

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost znac

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łec

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz