Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Toruniu

ZAPRO­SZE­NIE DO UDZIAŁU W III MIĘ­DZY­NA­RO­DO­WEJ KON­FE­REN­CJI NAUKOWEJ

DIA­LOG CHRZE­ŚCI­JAŃ­SKO – MUZUŁ­MAŃ­SKI. TEORIA – PRAKTYKA – PERSPEKTYWY”

obję­tej hono­ro­wym patronatem

Mar­szałka Woje­wódz­twa Kujawsko-Pomorskiego, Pio­tra Całbeckiego

Pre­zy­denta Mia­sta Toru­nia, Michała Zaleskiego

J.M. Rek­tora UMK, prof. dr. hab. Andrzeja Radzimińskiego

Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się w dniach 24 – 25 paź­dzier­nika 2012 roku na Wydziale Filo­lo­gicz­nym UMK w Toru­niu w sali nr 307 im. prof. L. Kolankowskiego

Jed­nym z pro­ce­sów, a jed­no­cze­śnie ogrom­nych wyzwań, kształ­tu­ją­cych obli­cze XXI wieku jest dia­log mię­dzy cywi­li­za­cjami, któ­rego nie­od­łącz­nym ele­men­tem jest dia­log mię­dzy­re­li­gijny. Zarówno przed­sta­wi­ciele poszcze­gól­nych wyznań, jak i ich bada­cze, są zgodni w opi­nii, że jest on moż­liwy i potrzebny, ale wymaga wza­jem­nego posza­no­wa­nia, tole­ran­cji i zro­zu­mie­nia punktu widze­nia wszyst­kich stron bio­rą­cych w nim udział. Utrud­niają go zako­rze­nione w świa­do­mo­ści wyznaw­ców róż­nych reli­gii ste­reo­typy doty­czące wza­jem­nego postrze­ga­nia się, które naro­sły przez lata, a które wciąż wywo­łują nega­tywne emo­cje i sta­no­wią prze­szkodę w rewi­zji poglą­dów na temat dru­giej strony, dodat­kowo potę­go­wane są oskar­że­niami o wza­jemne krzywdy. Konieczna jest więc akcep­ta­cja, dobra wola i auten­tyczna chęć dia­logu opar­tego na wza­jem­nym zaufa­niu i otwar­ciu na odmien­no­ści, posza­no­wa­niu cudzej toż­sa­mo­ści i integralności.

Taki cel winny mieć spo­tka­nia ludzi róż­nych reli­gii, łamiące ste­reo­typy, słu­żące poro­zu­mie­niu i zdo­by­wa­niu wie­dzy o sobie nawza­jem, to bowiem leży u pod­staw kon­struk­tyw­nego dia­logu. Z chrze­ści­jań­skiego punktu widze­nia dia­log ten nabiera szcze­gól­nego zna­cze­nia tu i teraz, kiedy Kościoły naszego kon­ty­nentu stają w obli­czu rosną­cej obec­no­ści muzuł­ma­nów, która zmie­nia sytu­ację histo­ryczną, kul­tu­rową i reli­gijną Europy, zdo­mi­no­waną jesz­cze do nie­dawna przez chrze­ści­jań­stwo. Stąd potrzeba pod­ję­cia dzia­łań o cha­rak­te­rze kul­tu­ral­nym, edu­ka­cyj­nym, i spo­łecz­nym i nauko­wym, pro­mu­ją­cych dia­log mię­dzy cywi­li­za­cjami i reli­giami oraz współ­pracę mię­dzy­na­ro­dową opartą na tole­ran­cji i uzna­niu wkładu róż­nych kul­tur i reli­gii w roz­wój ludz­ko­ści, pro­wa­dzą­cych do wza­jem­nego pozna­nia chrze­ści­jań­stwa i islamu oraz prze­zwy­cię­że­nia ste­reo­ty­pów wyni­ka­ją­cych z wza­jem­nej nieznajomości.

Jedną z takich ini­cja­tyw jest kon­fe­ren­cja poświę­cona zagad­nie­niom dia­logu chrześcijańsko-muzułmańskiego orga­ni­zo­wana już po raz trzeci na Uni­wer­sy­te­cie Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu, a hasłem tego­rocz­nego spo­tka­nia jest „Dia­log chrze­ści­jań­sko – muzuł­mań­ski. Teo­ria – prak­tyka – per­spek­tywy”. Celem kon­fe­ren­cji jest pro­pa­go­wa­nie idei dia­logu mię­dzy­re­li­gij­nego, przed­sta­wie­nie genezy i histo­rii dia­logu pomię­dzy chrze­ści­jań­stwem i isla­mem, ana­liza zasad kon­struk­tyw­nego dia­logu pomię­dzy tymi wyzna­niami, omó­wie­nie zagro­żeń i wyzwań, jakie stoją przed owym dia­lo­giem u progu XXI wieku. Kon­fe­ren­cja ma cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­narny, a do udziału w niej orga­ni­za­to­rzy zapro­szą orien­ta­li­stów, filo­lo­gów, kul­tu­ro­znaw­ców, reli­gio­znaw­ców, etno­lo­gów, socjo­lo­gów, poli­to­lo­gów, histo­ry­ków i repre­zen­tan­tów innych dys­cy­plin nauko­wych, w tym wybit­nych przed­sta­wi­cieli pol­skiej sceny nauko­wej i znaw­ców pro­ble­ma­tyki dia­logu chrześcijańsko – muzułmańskiego.

Na adres: magdalewicka@umk.pl pro­simy przesłać:

  • potwier­dze­nie udziału w kon­fe­ren­cji (z uwzględ­nie­niem nastę­pu­ją­cych danych: imię i nazwi­sko, sto­pień naukowy, afi­lia­cja, tytuł refe­ratu) do 30 kwiet­nia 2012 roku,
  • abs­trakt refe­ratu (mak­sy­mal­nie 2000 zna­ków ze spa­cjami) wraz z bio­gra­mem (mak­sy­mal­nie 2000 zna­ków ze spa­cjami), w języku pol­skim, do 30 czerwca 2012 roku,
  • abs­trakt refe­ratu (mak­sy­mal­nie 2000 zna­ków ze spa­cjami) wraz z bio­gra­mem (mak­sy­mal­nie 2000 zna­ków ze spa­cjami), w języku angiel­skim, do 1 wrze­śnia 2012 roku.

Refe­raty nie powinny prze­kra­czać 20 minut (+ 5 – 10 minut na dyskusję).

Szcze­gó­łowy pro­gram kon­fe­ren­cji zosta­nie roze­słany po upły­wie ter­minu zgłoszeń.

Orga­ni­za­to­rzy nie prze­wi­dują opłaty kon­fe­ren­cyj­nej, zapew­niają nato­miast wszyst­kim refe­ren­tom zakwa­te­ro­wa­nie (23 – 25.10.2011) w Hotelu „Gotyk” ul. Pie­kary 20, poczę­stu­nek w cza­sie przerw obia­do­wych i kawo­wych, a także zapra­szają na uro­czy­stą kola­cję pierw­szego dnia kon­fe­ren­cji i zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem toruń­skiej sta­rówki wpi­sa­nej na Listę Świa­to­wego Dzie­dzic­twa UNESCO.

Wzo­rem lat ubie­głych prze­wi­du­jemy opu­bli­ko­wa­nie tek­stów w mono­gra­ficz­nej pracy zbio­ro­wej (seria mono­gra­ficzna „Dia­log chrze­ści­jań­sko – muzuł­mań­ski”, tom 3) nakła­dem Wydaw­nic­twa Nauko­wego UMK.

, , ,

No comments yet.

Dodaj komentarz