Tag Archives: Grzegorz Jacek Pelica

Grzegorz Jacek Pelica

Grze­gorz Jacek Pelica (ur. 06.07.1961 r.) – nauczyciel, publi­cy­sta, pocho­dzi z Lubelsz­czy­zny. Absol­went teo­lo­gii KUL JP II i histo­rii UMCS. Dok­to­rat uzy­skał w Insty­tu­cie Histo­rii UMCS na pod­sta­wie dyser­ta­cji „Kościół pra­wo­sławny w woje­wódz­twie lubel­skim (1918−1939)”, (wyda­nie I – Lublin 2007; II wyd.II – Lublin 2009). Współ­au­tor kom­pen­dium Socjo­lo­gia życia reli­gij­nego w Pol­sce pod red. prof. Sła­wo­mira H. Zaręby (War­szawa 2009). Oprócz tego wydał m.in. nastę­pu­jące publi­ka­cje autor­skie: Śladami wschod­nio­sło­wiań­skiej tradycji […]

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szczerba, Mariusz Turow­ski, Jacek Zie­liń­ski Wyd. Muzuł­mań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Kształ­to­wa­nia Kul­tu­ral­nego, Bia­ły­stok 2010 Współ­praca wydaw­ni­cza: Insty­tut Stu­diów nad Islamem

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech religiach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach mono­te­istycz­nych: juda­izmie, chrze­ści­jań­stwie i isla­mie” w ramach II Wro­cław­skiej Kon­wen­cji na Rzecz Dia­logu Mię­dzy­re­li­gij­nego. Wro­cław, 13 paź­dzier­nika 2010 Aula Ewan­ge­li­kal­nej Wyż­szej Szkoły Teo­lo­gicz­nej ul. św. Jadwigi 12

Leave a comment Continue Reading →