Tag Archives: Tomasz Stefaniuk

Tomasz Stefaniuk

Dr Tomasz Ste­fa­niuk (ur. 20.03.1973, Lublin). Wykształ­ce­nie: a) 21.05.2003 uzy­ska­nie stop­nia dok­tora nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie filo­zo­fii w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli­nie, praca dok­tor­ska pod tytu­łem „Filo­zo­fia kul­tury i myśl spo­łeczna Miko­łaja Dani­lew­skiego”, pro­mo­tor: prof. dr hab. Zdzi­sław J. Czar­necki; b) 1993÷94−1998÷99 Uni­wer­sy­tet Marii Curie Skło­dow­skiej w Lubli­nie, Wydział Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii, kie­ru­nek: filo­zo­fia, praca magi­ster­ska – 24.06.1999 rok, temat pracy: […]

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szczerba, Mariusz Turow­ski, Jacek Zie­liń­ski Wyd. Muzuł­mań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Kształ­to­wa­nia Kul­tu­ral­nego, Bia­ły­stok 2010 Współ­praca wydaw­ni­cza: Insty­tut Stu­diów nad Islamem

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech religiach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach mono­te­istycz­nych: juda­izmie, chrze­ści­jań­stwie i isla­mie” w ramach II Wro­cław­skiej Kon­wen­cji na Rzecz Dia­logu Mię­dzy­re­li­gij­nego. Wro­cław, 13 paź­dzier­nika 2010 Aula Ewan­ge­li­kal­nej Wyż­szej Szkoły Teo­lo­gicz­nej ul. św. Jadwigi 12

Leave a comment Continue Reading →