Tag Archives: Bartłomiej Nowotarski

Sylabusy 2011

Syla­busy kur­sów na rok 2011/2012 już do pobrania:

Leave a comment Continue Reading →

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost zna­cze­nia poli­tycz­nego i spo­łecz­nego Braci Muzuł­ma­nów oraz innych współ­cze­snych ruchów islam­skich sta­nowi zagro­że­nie – dla demo­kra­cji, dia­logu kul­tur, Zachodu? 4 kwiet­nia 2011, Wro­cław ul. Wię­zienna 8, Budy­nek C Wydziału Prawa Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego sala 301 C, godz. 10 – 17 Skrajny euro­po­cen­tryzm pro­wa­dzić może do uzna­nia, iż to jedy­nie „biały człowiek […]

Leave a comment Continue Reading →

Bartłomiej Nowotarski

Dr Bar­tło­miej Nowo­tar­ski – praw­nik kon­sty­tu­cjo­na­li­sta i poli­to­log, Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny we Wro­cła­wiu. W latach 1990 – 94 był eks­per­tem m. in. Komi­sji Kon­sty­tu­cyj­nej, Komi­sji ds. ordy­na­cji wybor­czej do Sejmu i Senatu oraz doradcą prze­wod­ni­czą­cego Oby­wa­tel­skiego Klubu Par­la­men­tar­nego prof. Bro­ni­sława Geremka. Był auto­rem i współ­au­to­rem pro­jek­tów Małej Kon­sty­tu­cji, obo­wią­zu­ją­cej ordy­na­cji wybor­czej do Sejmu i Senatu RP oraz ustawy o par­tiach poli­tycz­nych. Jest eks­per­tem Insty­tutu Spraw […]

Leave a comment Continue Reading →