Joel Burnell

Dr Joel Bur­nell – pocho­dzi ze stanu Ore­gon w USA. Ukoń­czył Ore­gon State Uni­ver­sity w 1977 r. uzy­sku­jąc sto­pień inży­niera che­mii (B.S.). Od 1980 mieszka w Pol­sce, dzia­łał w Ruchu Nowego Życia i współ­pra­co­wał z Ruchem Światło-Życia (Oazą). W 1992 r. ukoń­czył z wyróż­nie­niem Western Con­se­rva­tive Bap­tist Semi­nary, uzy­sku­jąc tytuł magi­stra w dzie­dzi­nie misjo­lo­gii (M.Div.), a rok póź­niej sto­pień magi­stra teo­lo­gii (Th.M.). W 1993 r. został ordy­no­wany na urząd pastora w I Zbo­rze Chrze­ści­jań Bap­ty­stów w Rose­burgu w sta­nie Ore­gon, i w tym samym roku pod­jął pracę w BST (obec­nie EWST). W 2007 r. obro­nił pracę dok­tor­ską na Open Uni­ver­sity w Anglii (Ph.D.). Czło­nek zarządu Sto­wa­rzy­sze­nia im. Die­tri­cha Bon­ho­ef­fera – sek­cja Pol­ska. Dyrek­tor Cen­trum Jona­thana Edwardsa – Pol­ska przy EWST. Żona Renata, dwóch synów i córka.

kon­takt:

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szcze

No thumbnail available

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech r

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz