Anton Krotow: jak podróżować autostopem?

Spo­tka­nie z Anto­nem Kro­to­wem, rosyj­skim podróżnikiem-​muzułmaninem, legendą rosyj­skiego auto­stopu, twórcą Aka­de­mii Wol­nych Podróży.

Orga­ni­za­to­rzy: Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem we współ­pracy z Księ­gar­nią Tajne Komplety.

Reali­za­cja: Fil­mówka TV