Plan wydawniczy 2012–2013

Nowoczes­ność, Europa, islam. Reli­gia a dylematy oby­wa­telstwa i wykluczenia

Redakcja naukowa: Selim Chazbi­jew­icz, Karolina Skar­bek, Mar­iusz Tur­owski
Recen­zje wydawnicze: prof. Marek Dziekan (UŁ), prof. Leszek Koczanow­icz (SWPS)
Data wyda­nia: luty 2012

Opis pub­likacji:
W skład tomu weszły 22 tek­sty autorstwa kra­jowych badaczy z kilku uczelni, reprezen­tu­ją­cych liczne dyscy­pliny nauk społecznych i human­isty­cznych. Poszczególne rozdzi­ały uporząd­kowane są według następu­ją­cych części: „Islam a dylematy nowoczes­ności w his­torii idei”, „Reli­gia a dyskurs i dialek­tyka dialogu-wykluczenia”, „Społeczne aspekty dia­logu islamu z nowoczes­noś­cią”, „Reli­gia a poli­tyka”, „Nowoczes­ność a oby­wa­tel­skość i wyk­lucze­nie”, „Aneks: Poza Europę, poza wyk­luczenia? Islam a doświad­cze­nie Afroamerykanów w USA”.

Spis treści
WSTĘP
1. Mar­iusz TUROWSKI Reli­gia, nowoczes­ność, egal­i­taryzm. Per­spek­tywy wiary i duchowości w dobie radykalnej seku­laryza­cji i ekspan­sji par­tyku­laryzmów
2. Selim CHAZBIJEWICZ Nowoczes­ność, Europa, islam
CZĘŚĆ I: ISLAM A DYLEMATY NOWOCZESNOŚCI W HISTORII IDEI
3. Tomasz STEFANIUK Al-Farabi i początki filo­zofii poli­ty­cznej w świecie islamu
4. Selim CHAZBIJEWICZ Myśl religi­jna i społeczna muzuł­manów rosyjs­kich na przełomie XIX i XX w. Wybrane aspekty,
5. Mar­iusz TUROWSKI Filo­zofia, dżi­had, nowoczes­ność: human­izm i oświece­nie od Fran­cisa Bacona do Ismaila Bard­hiego
CZĘŚĆ II: RELIGIA A DYSKURS I DIALEKTYKA DIALOGU-WYKLUCZENIA
6. Ali ABI ISSA O szerze­niu wiary mieczem
7. Tomasz STEFANIUK Harun Yahya jako kry­tyk mate­ri­al­izmu i ewolucjonizmu
8. Euge­niusz SAKOWICZ „Dobrze jest poz­nać się akcep­tu­jąc różnice, zwal­czać uprzedze­nie w duchu
wza­jem­nego sza­cunku” (Bruk­sela, 19 maja 1985 r.) – Jan Paweł II wobec muzuł­manów i islamu
9. Zbig­niew BURDELAK Współczesny katol­i­cyzm wobec lib­er­al­izmu. Między kry­tyką a dialo­giem — aspekty chrześ­ci­jańskiego lib­er­al­izmu
10. Mar­iusz TUROWSKI Ori­en­tal­izm bez końca? Rasizm kul­tur­owy a pod­stawy ten­dencji islam­o­fo­bicznych w Polsce
CZĘŚĆ III: SPOŁECZNE ASPEKTY DIALOGU ISLAMU Z NOWOCZESNOŚCIĄ
11. Baraa Bruno DRWĘSKI Kon­flikty społeczne, rasizm, islam­o­fo­bia: Dylematy nowoczes­ności na przykładzie „rozruchów” społecznych w 2005 r. we Francji
12. Hayssam OBEIDAT Oby­wa­tel­skość w myśli islam­skiej
13. Katarzyna GÓRAK-SOSNOWSKA Czy islam może być cool? Muzuł­mańska kul­tura kon­sump­cyjna na Zachodzie
14. Katarzyna JĘDRZEJCZYK-KULINIAK Glob­al­iza­cja – wyzwanie czy zagroże­nie dla tożsamości muzuł­manów?
15. Maciej RYBICKI Między adap­tacją a asymi­lacją – inte­gra­cyjny kon­tekst funkcjonowa­nia mniejs­zości muzuł­mańskiej we Wrocławiu
CZĘŚĆ IV: RELIGIA A POLITYKA
16. Katarzyna JĘDRZEJCZYK-KULINIAK „Poli­tyka brzucha”- o demografii w Europie i stereo­ty­pach z nią związanych
17. Paweł SUS Prois­lam­skie Par­tie Poli­ty­czne Repub­liki Tur­cji: Milli Görüş a AK-Parti
18. Bartłomiej NOWOTARSKI Czy możliwy jest demokraty­czny islam?
ANEKS: POZA EUROPĘ, POZA WYKLUCZENIA? ISLAM A DOŚWIADCZENIE AFROAMERYKANÓW W USA
Julian JELIŃSKI Wstęp
19. Her­bert BERG Wczesne ruchy afroamerykańs­kich muzuł­manów i Koran
20. Her­bert BERG Mitotwórstwo w kon­tekś­cie afroamerykańs­kich muzuł­manów: Mau­ryjska Świą­ty­nia Wiedzy, Naród Islamu i Amerykańskie Sto­warzysze­nie Muzuł­manów

Wprowadze­nie do ekonomii muzułmańskiej

Redakcja naukowa: Mar­iusz Tur­owski
Data wyda­nia: pier­wszy kwartał 2012

Opis pub­likacji:
Praca zbiorowa stanow­iąca kom­pi­lację oraz przekład najważniejszych artykułów doty­czą­cych zagad­nień eko­nom­icznych i prob­lemów życia gospo­dar­czego w uję­ciu islamu, autorstwa uczonych muzuł­mańs­kich oraz ekspertów świata zachod­niego (europe­jskiego) w tej dziedzinie (między innymi: Seyyeda Vali Rezy Nasra, Mah­mooda Ibrahima, Nancy J. Davis, Roberta V. Robin­sona, Johna M. Hob­sona, K. N. Chaudhuri’ego oraz Umera Chapry). Poszczególne tek­sty poruszają zagad­nienia z obrębu takich dziedzin jak his­to­ria społeczna i gospo­dar­cza świata muzuł­mańskiego, teo­ria i filo­zofia ekonomii w islamie czy bankowość i finan­sowość muzułmańska.

Spis treści
CZĘŚĆ 1. PODSTAWY ETYCZNE I TEOLOGICZNE
1. Masudul Alam Choud­hury, Zasady ekonomii muzuł­mańskiej
2. Masudul Alam Choud­hury, Muzuł­mańska ekono­mia i finan­sowość – fiasko?
3. Seyyed Vali Reza Nasr, Ekono­mia muzuł­mańska – nowe per­spek­tywy
4. Ahmed A.F. El-Ashker, Rod­ney Wil­son, Sys­tem­aty­czna ekono­mia muzuł­mańska w uję­ciu al-Szajbaniego
5. Ahmed A.F. El-Ashker, Sufizm a ekono­mia
6. Ahmed A.F. El-Ashker, Szy­ickie kon­cepcje eko­nom­iczne i gospo­dar­cze (Mul­lah Sadra)

CZĘŚĆ 2. HISTORIA IDEI I ASPEKTY WSPÓŁCZESNE
5. Mah­mood Ibrahim, Zarys dziejów społeczno-gospodarczych Mekki w okre­sie przed­muzuł­mańskim
6. Subhi Y. Labib, Kap­i­tal­izm w islamie “wieków śred­nich”
7. K. N. Chaud­huri, Nar­o­dziny islamu a wzorce handlu mul­ti­cen­trycznego w obrę­bie wybrzeży Oceanu Indyjskiego
8. John M. Hob­son, Pio­nierzy z Afryki i Świata Islamu. Budowanie mostów w gospo­darce świa­towej i glob­al­nej w epoce odkryć afro-azjatyckich (500‑1500)
9. Nancy J. Davis and Robert V. Robin­son, Egal­i­tarysty­czne oblicze ortodok­sji w islamie. Empiryczna ilus­tracja argu­men­tacji na rzecz prawa muzuł­mańskiego oraz spraw­iedli­wości społecznej w przy­padku sied­miu kra­jów z prze­waża­jącą pop­u­lacją wyz­naw­ców islamu

CZEŚĆ 3. WYZWANIA I ELEMENTY ANALIZY SYSTEMATYCZNEJ (PIENIĄDZ, GOSPODARKA I ROZWÓJ EKONOMICZNY W KONCEPCJI UMERA CHAPRY)
10. Umer Chapra, Kryzys i wyzwa­nia ekonomii glob­al­nej a islam
11. Umer Chapra, Innowa­cyjność a aut­en­ty­czność w finan­sowości muzuł­mańskiej
12. Umer Chapra, Argu­men­tacja prze­ci­wko odsetkom – kry­tyka i afirmacja

Anal­izu­jąc islam­o­fo­bię. Nowe formy wyk­luczenia w społeczeńst­wach demokratycznych

Redakcja naukowa: Monika Bobako, Mar­iusz Tur­owski
Data wyda­nia: drugi kwartał 2012

Opis pub­likacji:
Islam­o­fo­bia to nowe, wciąż doma­ga­jące się dopre­cy­zowa­nia zjawisko społeczne, które można zaob­ser­wować zarówno w Europie Zachod­niej i innych najbardziej rozwinię­tych kra­jach z mniejs­zoś­cią muzuł­mańską, jak i w Polsce, gdzie doszła ona do głosu w ramach serii wydarzeń i okoliczności z ostat­nich lat: budowa cen­trum islam­skiego w Warsza­wie oraz protesty, które towarzyszyły tej inic­jaty­wie, uak­ty­wnie­nie się kuri­ozal­nego (mieszan­ina sen­ty­men­tów pro-oświeceniowych, ateisty­cznych, ultra­nacjon­al­isty­cznych oraz fundamentalistyczno-religijnych), ale bardzo kon­sek­went­nego i akty­wnego, nurtu islam­o­fo­bicznego reprezen­towanego przez niek­tóre prężnie dzi­ała­jące ser­wisy mediowe i społecznoś­ciowe oraz towarzyszące im pub­likacje, trud­ności Joanny Rajkowskiej z real­iza­cją „pro­jektu minaret” w Poz­na­niu, odno­towywana w bada­ni­ach empirycznych inten­sy­fikacja postaw antyarab­s­kich i anty­muzuł­mańs­kich w społeczeńst­wie pol­skim, postawa sol­i­darności – wśród niek­tórych wpły­wowych środowisk ide­o­log­icznych – z najnowszymi decyz­jami i aktami leg­is­la­cyjnymi pode­j­mowanymi w niek­tórych państ­wach Unii Europe­jskiej w imię upo­ra­nia sie z „prob­le­mem” pro­jektu społeczeństwa wielokul­tur­owego, który – jak to zostało niedawno ogłos­zone przez przy­wód­ców najwięk­szych państw UE – okazał się fiask­iem.
Tom – stanow­iący pier­wszą w piśmi­en­nictwie naukowym w naszym kraju próbę teo­re­ty­cznego „rozpoz­na­nia” prob­lemu islam­o­fo­bii oraz jej prak­ty­cznych kon­sek­wencji – składa się z rozdzi­ałów autorstwa znanych kra­jowych oraz zagranicznych badaczy zaj­mu­ją­cych się rasizmem i dyskrymi­nacją, zjawiskiem uprzedzeń i stereo­typów kul­tur­owych, socjologią relacji etnicznych itd. Jest on uzu­pełniony o anal­izy pub­l­i­cysty­czne, relacje z badań terenowych poświę­conych „testowa­niu” tezy o kryzysie idei mul­ti­kul­tur­al­izmu oraz prezen­tację twór­c­zości J. Rajkowskiej poświę­conej walce z anty­muzuł­mańskim rasizmem.

Spis treści (wstępny)
Bruno Drwęski, „Fran­cuska debata o tożsamości nar­o­dowej – Prob­lem cywiliza­cyjny czy ucieczka od prob­lemów społecznych?”
Mar­iusz Tur­owski, „Islam­o­fo­bia – nowy rasizm czy anty­muzuł­mańska płynna rasolo­gia?”
Marcin Star­nawski, „Islam­o­fo­bia i antyra­sizm w kon­tekś­cie pol­skim: ide­olo­gie i sto­sunki społeczne”
Monika Bobako, „Biali mężczyźni (i kobi­ety) ratują brą­zowe kobi­ety przed brą­zowymi mężczyz­nami. O instru­men­tal­iza­cji praw kobiet w zachod­nich dyskur­sach anty-islamskich”
Ali Abi Issa, „Bada­nia nad islamem – prob­lemy metodolog­iczne”
Mar­iusz Marszewski, „Prze­jawy islam­o­fo­bii w ‘trady­cyjnie muzuł­mańs­kich’ regionach dawnego Związku Radzieck­iego”
Ewa Jupowiecka, „Wielokul­tur­owość europe­jska – pro­jekty, strate­gie, wyzwa­nia”
Dorota Gro­belna, „Pro­jekt pub­liczny Joanny Rajkowakiej ‘Minaret’ w Poz­na­niu – islam­o­fo­biczne reakcje na fan­tazję o minare­cie w cen­trum Poz­na­nia”
Alicja Korecka, Weronika Wiśniewska, dr Monika Spławska-Murmyło, dr Mirosław Tryczyk, „Żony Bin­Ladena są w Polsce!”
Marek Troszyński, „Język islam­o­fo­biczny w pol­skim Internecie”
Paul A. Sil­ver­stein, Fan­tazja i prze­moc w wyobraże­ni­ach religi­jnych. Islam­o­fo­bia i anty­semi­tyzm we Francji i Afryce Północ­nej
Moustafa Bay­oumi, Bóg, który zaw­iódł. Neo-orientalizm wśród komen­ta­torów świata muzuł­mańskiego
Sander L. Gilman, Doświad­cze­nie dias­pory żydowskiej a poszuki­wanie współczes­nego mod­elu wielokul­tur­owej Europy
Abe W. Ata (2010), Obrazkowe prowokacje wymier­zone prze­ci­wko arab­skim chrześ­ci­janom i muzuł­manom w Aus­tralii – jeszcze jeden nowy anty-semityzm
Goef­frey Brahm Levey, Tariq Mod­ood, Karykatury z Muham­ma­dem a prob­lem demokracji wielokul­tur­owych
Boris Kagar­l­it­sky, Muzuł­mańskie cza­sopismo literacko-filozoficzne „Różaniec” – walka z islam­o­fo­bicznymi sen­ty­men­tami
Alicja Korecka, Weronika Wiśniewska, dr Monika Spławska-Murmyło, dr Mirosław Tryczyk, Żony Bin Ladena są w Polsce!

Ingrid Matt­son, Przesłanie Qur’anu. His­to­ria i miejsce Księgi w życiu muzułmanów

Wydawca ory­gi­nału: Black­well Pub­lish­ing, 2007
Redakcja naukowa: Ali Abi Issa
Data wyda­nia pol­skiego: trzeci kwartał 2012

Opis pub­likacji:
Mery­to­ryczne wprowadze­nie do studiów nad Qur’anem, jego przesłaniem oraz rolą w ksz­tał­towa­niu się wspól­noty muzuł­mańskiej. Pomimo swo­jej formy – podręcznika mającego charak­ter wstępu do samodziel­nych, pogłębionych badań – praca stanowi wnikliwą i auto­ry­taty­wną anal­izę (autorstwa wybit­nej spec­jal­istki w tej dziedzinie) Księgi zaj­mu­jącej cen­tralne miejsce w życiu każdego wyz­nawcy islamu. W tomie zna­jdziemy między innymi wykład na temat ele­men­tów dok­tryny islamu przed­staw­ionej w Qur’anie wraz z reflek­sją na temat jej znaczenia i aktu­al­ności w kon­tekś­cie his­torii islamu. Autorka bada główne zagad­nienia porus­zone w Qur’anie, ksz­tał­towanie się ich wykładni na przestrzeni dziejów, przed­stawia najważniejsze postaci, którzy przekazy­wały Świętą Księgę Islamu kole­jnym pokole­niom oraz nauczały jej. Zaj­muje się jej wpły­wem na wszys­tkie główne aspekty życia muzuł­manów oraz ich społeczeństw (relacje między­ludzkie, kul­tura pop­u­larna, prawo, sztuka, architek­tura, ruchy poli­ty­czne, nauka, lit­er­atura itd.). Książka Ingrid Matt­son umożli­wia czytel­nikom lep­sze zrozu­mie­nie Qur’anu, będąc jed­nocześnie pasjonu­ją­cym namysłem nad pytaniem „co to znaczy być muzuł­ma­ninem (muzułmanką)?”.

Spis treści
1. Bóg prze­mawia do ludzkości.
2. Pro­rok głoszący Przesłanie.
3. Głos i pióro.
4. Bło­gosław­ione Słowa: Qur’an w kul­turze.
5. Co Bóg rzeczy­wiś­cie objawił: wykład­nie Qur’anu.
6. Słucha­jąc Boga.

O autorce
Pro­fe­sor w Mac­don­ald Cen­ter for Islamic Stud­ies oraz Christian-Muslim Rela­tions w Hart­ford Sem­i­nary (Hart­ford, Con­necti­cut). Jest autorką licznych pub­likacji na temat islamu. Zasi­ada w radzie wydawniczej cza­sopisma Mus­lim World. Jest Prze­wod­niczącą Islam­skiego Towarzystwa Ameryki Północ­nej (ISNA, Islamic Soci­ety of North America)

Moham­mad Hashim Kamali, Prawo Szari’a.
Wprowadzenie

Wydawca ory­gi­nału: Oneworld Pub­li­ca­tions, 2008
Redakcja naukowa: Ali Abi Issa
Data wyda­nia pol­skiego: drugi kwartał 2012

Opis pub­likacji:
Kom­plek­sowa, wycz­er­pu­jąca, a jed­nocześnie napisana przys­tęp­nym językiem anal­iza treści Prawa Szari’a obe­j­mu­jąca przegląd źródeł, cechy charak­terysty­czne oraz odmi­any trady­cji myślowych w obrę­bie sys­temu najczęś­ciej przed­staw­ianego opinii pub­licznej w świecie zachod­nim jako niezwykle surowy i bezkom­pro­misowy. Moham­mad Hashim Kamali z nadzwycza­jnym wyczu­ciem licznych niuan­sów, towarzyszą­cym ogrom­nej erudy­cji i wiedzy, omawia liczne zagad­nienia z obrębu pra­woz­naw­stwa w islamie, od sporów prawnych po ideę auto­nom­icznego wnioskowa­nia. W książce porus­zone są również najbardziej złożone i trudne kwestie z tej dziedziny, doty­czące zasad legal­ności (warunków pra­wodaw­stwa) czy roli oraz zakresu poli­tyki wprowadza­nia w życie norm Szari’a. Kamali zadaje również bardziej ogólne, odważne pytanie doty­czące tego, czy islam rzeczy­wiś­cie jest religią tak „legal­isty­czną”, opartą w tak kat­e­go­ryczny sposób na prawie, jak to jest zwykle przed­staw­iane w opra­cow­a­ni­ach na ten temat. Tom uzu­pełniony jest o kom­pletną bib­li­ografię przed­mioty, słownik ter­minów, a także indeksy – ogólny i cytatów tek­stów źródłowych w języku arab­skim. Pub­likację należy uznać za nieoce­nioną pomoc dla wszys­t­kich stu­den­tów i badaczy zaj­mu­ją­cych się islamem, poszuku­ją­cych wieloaspek­towego omówienia prawa i pra­woz­naw­stwa muzuł­mańskiego, może ona jed­nocześnie pełnić funkcję znakomitego, zrozu­mi­ałego wprowadzenia do tej prob­lematyki przez­nac­zonego dla sze­rok­iego kręgu odbiorców.

Spis treści
1. Wprowadze­nie
2. Natura, źródła i cele Szari‘a
3. Cechy charak­terysty­czne Szari‘a
4. Główne szkoły prawne (Mad­hahib)
5. Spory prawne (Ikhti­laf) i plu­ral­ism w Szari’a
6. Zami­ary i cele pra­wodaw­stwa (Maqasid) w Szari‘a. His­to­ria oraz metodolo­gia
7. Maksymy prawnicze Fiqh (Qawa‘id al-Kulliyyah al-Fiqhiyyah)
8. Rozu­mowanie auto­nom­iczne (Ijti­had) a opinie prawne (Fatwa)
9. Szari‘a a zasada legal­ności (warunków pra­wodaw­stwa)
10. Demokracja, prawa pod­sta­wowe a Szari‘a
11. Poza Szari‘a? Anal­iza poli­tyki wprowadza­nia w życie Szari‘a (Siyasah Shar‘iyyah)
12. Adap­tacja i reforma
13. Reflek­sje doty­czące wybranych kwestii prob­lematy­cznych i spornych

O autorze
Dziekan Między­nar­o­dowego Insty­tutu Myśli i Cywiliza­cja Muzuł­mańskiej (ISTAC, Inter­na­tional Insti­tute of Islamic Thought and Civil­i­sa­tion) oraz Między­nar­o­dowego Uni­w­er­sytetu Muzuł­mańskiego w Malezji.

Dmitrij Ara­pow, Grig­orij Kosacz (red.), Islam i państwo radzieckie (Ислам и советское государство)

Opis pub­likacji – wstęp:
Trzy tomy tajnych doku­men­tów pokazu­ją­cych poli­tykę państwa radzieck­iego w lat­ach 1917–1990 wobec religii muzułmańskiej.

Opis pub­likacji – szczegóły:

Tom I (Ислам и советское государство (По материалам Восточного отдела ОГПУ. 1926г.). Выпуск 1)
Pełny opis bib­li­ograficzny:
Ислам и советское государство (По материалам Восточного отдела ОГПУ. 1926г.). Выпуск 1. Вступительная статья, составление и комментарии Д.Ю. Арапова и Г.Г. Косача, Издательский дом Марджани, Москва 2010.

Tom opra­cow­any przez prof. Grig­orija Kosacza i prof. Dmitrija Ara­powa. Przed­staw­iona w nim została poli­tyka prowad­zona przez organy bez­pieczeństwa państ­wowego Związku Radzieck­iego w odniesie­niu do warstwy tzw. „duchowieństwa muzuł­mańskiego” w poł. lat 20. XX w. Wśród anon­i­mowych autorów doku­men­tów źródłowych z tego okresu zna­j­dowali się najpraw­dopodob­niej nie tylko funkcjonar­iusze Depar­ta­mentu Wschod­niego OGPU, lecz również nakłonieni do współpracy eksperci-islamolodzy oraz orientaliści-arabiści.

Tom II (Ислам и советское государство, вып. 2: (1917–1936))
Pełny opis bib­li­ograficzny:
Ислам и советское государство (1917–1936). Сборник документов. Выпуск 2. Составитель, автор предисловия и примечаний Д.Ю. Арапов, Издательский дом Марджани, Москва 2010.

W zbiór zostały włąc­zone doku­menty źródłowe opra­cow­ane przez prof. Dmitrija Ara­powa charak­teryzu­jące poli­tykę państwa radzieck­iego wobec islamu w pier­wszych dwóch dekadach jego his­torii. Są to raporty, decyzje oraz listy radziec­kich i par­tyjnych struk­tur, organów bez­pieczeństwa państ­wowego i ich pra­cown­ików, kierowane „do góry” prośby przed­staw­icieli muzuł­mańs­kich zarządów duchowych i in. Pub­likowane w tomie mate­ri­ały mają dużą wartość poz­naw­czą, mogą być pomocne dla spec­jal­istów, stu­den­tów, nauczy­cieli aka­demic­kich i wszys­t­kich zain­tere­sowanych his­torią islamu w Rosji i innych państ­wach poradzieckich.

Tom III (Ислам и советское государство (1944–1990):сборник документов. вып.3)
Pełny opis bib­li­ograficzny:
Ислам и советское государство (1944–1990). Сборник документов. Вып.3. Составитель, автор предисловия и примечаний Д.Ю. Арапов, Издательский дом Марджани, Москва 2010.

W zbiorze zna­j­dują się doku­menty źródłowe opra­cow­ane przez prof. Dmitrija Ara­powa charak­teryzu­jące poli­tykę państwa radzieck­iego wobec islamu w lat­ach 1944–1990 гг. Przede wszys­tkim są to mate­ri­ały archi­walne radziec­kich urzędów sprawu­ją­cych kon­trolę nad reli­giami niechrześ­ci­jańskimi — Rady ds. Kultów Religi­jnych (z lat 1944–1965) i Rady ds. Religii (z lat 1965–1990). Są to raporty, spra­woz­da­nia, zapisy rozmów z dzi­ałaczami muzuł­mańskimi, infor­ma­cje, zaświad­czenia, różnego rodzaju tek­sty o „zagranicznym islamie” i in. Wszys­tkie pub­likowane w tomie doku­menty mają ogromną wartość poz­naw­czą, mogą być pomocne dla spec­jal­istów, stu­den­tów, nauczy­cieli aka­demic­kich i wszys­t­kich zain­tere­sowanych his­torią islamu w Rosji i pozostałych państ­wach postradzieckich.

Plan wydawniczy 2013–2014

Ernest Gell­ner, Mus­lim Soci­ety (Społeczeństwo w świecie islamu)

Wydawca ory­gi­nału: Cam­bridge: Cam­bridge Uni­ver­sity Press, 1981

John A. Hall, Ernest Gell­ner: An Intel­lec­tual Biog­ra­phy (Ernest Gell­ner. Biografia intelektualna)

Wydawca ory­gi­nału: Verso: Lon­don and New York 2010

Daniel Mar­tin Varisco, Islam Obscured: The Rhetoric of Anthro­po­log­i­cal Rep­re­sen­ta­tion (Islam zasłonięty. Reto­ryka przed­staw­ia­nia w antropologii)

Wydawca ory­gi­nału: New York: Pal­grave Macmil­lan, 2005

Mohammed A. Bamyeh, The Social Ori­gins of Islam: Mind, Econ­omy, Dis­course (Społeczne źródła islamu. Umysł, ekono­mia, dyskurs)

Wydawca ory­gi­nału: Min­neapo­lis: Uni­ver­sity of Min­nesota Press, 1999

No comments yet.

Dodaj komentarz