Archive | Luty, 2011

Publikacja „Wprowadzenie do ekonomii muzułmańskiej”

Praca zbio­rowa sta­no­wiąca kom­pi­la­cję oraz prze­kład naj­waż­niej­szych arty­ku­łów doty­czą­cych zagad­nień eko­no­micz­nych i pro­ble­mów życia gospo­dar­czego w uję­ciu islamu, autor­stwa uczo­nych muzuł­mań­skich oraz eks­per­tów świata zachod­niego (euro­pej­skiego) w tej dzie­dzi­nie (mię­dzy innymi: Sey­y­eda Vali Rezy Nasra, Mah­mo­oda Ibra­hima, Nancy J. Davis, Roberta V. Robin­sona, Johna M. Hob­sona, K. N. Chaudhuri’ego oraz Umera Cha­pry). Poszcze­gólne tek­sty poru­szają zagad­nie­nia z obrębu takich […]

Leave a comment Continue Reading →