Wojciech Grabowski

Mgr Woj­ciech Gra­bow­ski – magi­ster (dok­to­rant) w Zakła­dzie Sto­sun­ków Mię­dzy­na­ro­do­wych w Insty­tu­cie Poli­to­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim, autor roz­prawy dok­tor­skiej nt. fun­da­men­ta­li­zmów muzuł­mań­skich na Bli­skim Wschodzie.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost znac

Wideo

Subskrybuj

Dołącz do entuzjastów ISNI. Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowych artykułach.

No comments yet.

Dodaj komentarz