Ewa Jupowiecka

Ewa Jupo­wiecka – magi­ster, asy­stent w Kate­drze Kul­tu­ro­znaw­stwa Dol­no­ślą­skiej Szkoły Wyż­szej we Wro­cła­wiu. Inte­re­suje się zagad­nie­niami zwią­za­nymi z prze­mia­nami współ­cze­snych spo­łe­czeństw euro­pej­skich, pra­wami czło­wieka, prze­ni­ka­niem kul­tur i skut­kami oddzia­ły­wa­nia pro­ce­sów glo­ba­li­za­cji. Autorka arty­ku­łów doty­czą­cych toż­sa­mo­ści, róż­no­rod­no­ści i oby­wa­tel­stwa w spo­łe­czeń­stwach plu­ra­li­stycz­nych. Obec­nie przy­go­to­wuje się do obrony roz­prawy dok­tor­skiej pt. „Wie­lo­kul­tu­ro­wość jako wyzwa­nie dla demo­kra­cji euro­pej­skich – w poszu­ki­wa­niu nowego modelu integracji”.

kon­takt: 

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łec

Wideo

No comments yet.

Dodaj komentarz