Archive | 2009-2010 RSS feed for this section

Teo­lo­gia bliźniego

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szczerba, Mariusz Turow­ski, Jacek Zie­liń­ski Wyd. Muzuł­mań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Kształ­to­wa­nia Kul­tu­ral­nego, Bia­ły­stok 2010 Współ­praca wydaw­ni­cza: Insty­tut Stu­diów nad Islamem

Leave a comment Continue Reading →

Vin­cent Geis­ser, Nowa islamofobia

Vin­cent Geis­ser, Nowa isla­mo­fo­bia, przeł. E. Cyl­wik, wyd. Insty­tut Wydaw­ni­czy Książka i Prasa, War­szawa 2009 Książka wydana przy współ­pracy Insty­tutu Stu­diów nad Isla­mem oraz Muzuł­mań­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Kształ­ce­nia i Kul­tury Posło­wie: Mariusz Turowski

Leave a comment Continue Reading →