Ali Abi Issa

Imam dr Ali Abi Issa – spe­cja­li­sta prawa Szari’a i teo­lo­gii muzuł­mań­skiej (tytuł uzy­skany w Insty­tu­cie Nauk Huma­ni­stycz­nych i Isla­mi­stycz­nych w Paryżu). Obec­nie prze­wod­ni­czący Rady Ima­mów przy Lidze Muzuł­mań­skiej w RP. Dyrek­tor Muzuł­mań­skiego Cen­trum Kulturalno-Oświatowego we Wro­cła­wiu. Autor wielu publi­ka­cji o tema­tyce religijnej.

kon­takt: ali@isni.pl

Publi­ka­cje, wystą­pie­nia i artykuły

No thumbnail available

Syla­busy 2011

Syla­busy kur­sów na rok 2011/2012 już do pobra­nia:

Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych

Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskarżonych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Bra­cia Muzuł­ma­nie na ławie oskar­żo­nych Czy wzrost znac

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szcze

Analizując islamofobię. Nowe formy dyskryminacji w społeczeństwach demokratycznych

Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łe­czeń­stwach demokratycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa: Ana­li­zu­jąc isla­mo­fo­bię. Nowe formy dys­kry­mi­na­cji w spo­łec

No thumbnail available

Obrona roz­prawy dok­tor­skiej mgra Ali’ego Abi Issy

W dniu 6 paź­dzier­nika 2010 r. o godz. 12.00 w Insty­tu­cie Reli­gio­znaw­stwa Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­ski

Wideo


No comments yet.

Dodaj komentarz