Tag Archives: Adam Wąs

Adam Wąs

Ks. dr Adam Wąs SVD (ur. 1963 r., Chorzów) – islamolog i reli­gio­znawca, dyrek­tor Cen­trum Dia­logu Kul­tur i Reli­gii w Lubli­nie; wykła­dowca teo­lo­gii reli­gii i reli­gio­lo­gii na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim Jana Pawła II oraz w Misyj­nym Semi­na­rium Duchow­nym Księży Wer­bi­stów w Pie­nięż­nie (UWM w Olsz­ty­nie). Absol­went Pon­ti­fi­cio Isti­tuto di Studi Arabi e d’Islamistica (PISAI) w Rzy­mie i KUL; stu­dio­wał w Niem­czech i w Jor­da­nii. W latach 1991 – 1994 pra­co­wał jako duchowny katolicki […]

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego

Teologia bliźniego

Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w reli­giach mono­te­istycz­nych, red. Woj­ciech Szczerba, Mariusz Turow­ski, Jacek Zie­liń­ski Wyd. Muzuł­mań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Kształ­to­wa­nia Kul­tu­ral­nego, Bia­ły­stok 2010 Współ­praca wydaw­ni­cza: Insty­tut Stu­diów nad Islamem

Leave a comment Continue Reading →

Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w trzech religiach monoteistycznych

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa „Teo­lo­gia bliź­niego. Obraz bliź­niego a obraz Boga w trzech reli­giach mono­te­istycz­nych: juda­izmie, chrze­ści­jań­stwie i isla­mie” w ramach II Wro­cław­skiej Kon­wen­cji na Rzecz Dia­logu Mię­dzy­re­li­gij­nego. Wro­cław, 13 paź­dzier­nika 2010 Aula Ewan­ge­li­kal­nej Wyż­szej Szkoły Teo­lo­gicz­nej ul. św. Jadwigi 12

Leave a comment Continue Reading →